KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

content prk

Kod kwalifikacji w ZRK: 12629

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 8 listopada 2018 r., poz. 1090).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych (content marketing):

 • jest przygotowany do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych,
 • analizuje potrzeby i preferencje odbiorców treści marketingowych,
 • przygotowuje i dystrybuuje treści marketingowe: tekstowe i multimedialne (zdjęcia, grafiki, filmy, poradniki, artykuły),
 • jest przygotowany do prowadzenia projektów content marketingowych,
 • w ramach podejmowanych zadań projektowych planuje i deleguje zadania zespołu oraz dostawców,
 • sytuacji kryzysowej oraz planuje działania naprawcze po kryzysie mające na celu poprawę wizerunku organizacji.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych;
 • informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych;
 • osób zajmujące się tworzeniem blogów internetowych;
 • Webdeweloperów;
 • administratorów stron i serwisów WWW;
 • fotografów, operatorów filmowych;
 • tłumaczy, lingwistów;
 • specjalistów do spraw eksportu;
 • specjalistów do spraw komunikacji wewnętrznej (pracownicy działów HR);
 • copywriterów; 
 • osób powracających na rynek pracy, które mogą świadczyć pracę zdalną;
 • redaktorów, dziennikarzy, reporterów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych;
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działania związane z treściami marketingowymi.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej) w zakresie planowania, tworzenia i dystrybuowania treści marketingowych.

128

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


52

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


300

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać wykształcenie minimum średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebny jest:

 • komputer z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową na egzaminie teoretycznym/pisemnym oraz praktycznym;
 • oprogramowanie do analizy treści, do monitorowania ruchu w internecie, do obróbki zdjęć

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

Procesor: procesor z rodziny Intel Core i5 lub Amd Ryzen 5
Pamięć RAM: 8 GB
System operacyjny: Windows 10 lub wyższy
Karta graficzna: dowolna karta obsługująca DirectX 9 lub nowszy z WDDM 2.0 lub wyższym w przypadku systemu operacyjnego Windows 10
Kamera: Kamera video zgodna ze standardem USB 2.0
Przepustowość łącza: 5 Mbs
Urządzenia: sprzęt wyposażony w kamerę wideo, mikrofon i głośnik 

 1. Posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada minimum 5 doświadczenie zawodowe na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w zakresie zarządzania treściami marketingowymi;
 3. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 54 minuty, obejmuje 54 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. Analizy dowodów nie wolno stosować do weryfikowania umiejętności „Monitoruje efekty wdrożenia treści marketingowych”.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 54 minuty, obejmuje 54 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. Analizy dowodów nie wolno stosować do weryfikowania umiejętności „Monitoruje efekty wdrożenia treści marketingowych”.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC zgodnie z procedurą opisaną tutaj.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.

CENA NETTO: 1788,62 PLN

CENA BRUTTO: 2200,00 PLN

Informacje o szkoleniu


 1. Analiza strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
 2. Działania marketingowe służące przygotowaniu treści marketingowych.
 3. Narzędzia marketingowe stosowane w przedsiębiorstwie.
 4. Analiza działań marketingowych podejmowanych w przedsiębiorstwach o zbliżonym profilu działalności.
 5. Prezentacja strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
 6. Harmonogram działań.
 7. Działania związane z opracowaniem i dystrybucją treści marketingowych.
 8. Charakterystyka potrzeb klienta na podstawie przeprowadzonego wywiadu.
 9. Kanały dystrybucji treści marketingowych.
 10. Identyfikacja docelowej grupy odbiorców treści marketingowych.
 11. Dobór kanału dystrybucji do grupy odbiorców oraz rodzaju treści marketingowych.
 12. Tematy do tworzenia treści marketingowych.
 13. Zasady tworzenia treści marketingowych w zależności od kanału dystrybucji i grupy docelowej.
 14. Przepisy prawa autorskiego w zakresie korzystania z utworu.
 15. Planowanie wykorzystania innych zasobów do realizacji contentu.
 16. Cele działań w zakresie treści marketingowych i wskaźniki ich realizacji.
 17. Harmonogram i budżet opracowania i dystrybucji treści marketingowych.
 18. Sporządzanie planu działania związanego z treściami marketingowymi.
 19. Redakcja tekstu dostosowana do kanału dystrybucji.
 20. Sporządzanie tekstu odpowiedniego do kanału dystrybucji na podstawie tekstu źródłowego.
 21. Rodzaje i gatunki tekstów tworzonych dla wybranych kanałów dystrybucji.
 22. Opracowywanie materiałów graficznych.
 23. Rodzaje materiałów graficznych.
 24. Formaty plików graficznych.
 25. Opracowywanie materiałów audiowizualnych.
 26. Rodzaje materiałów audiowizualnych.
 27. Publikowanie treści marketingowych.
 28. Tworzenie stron internetowych – html 5 i css 3.
 29. Systemy zarządzania treścią.
 30. Systemy sprzedażowe.
 31. Marketing automation, czyli automatyzacja marketingu.
 32. Monitorowanie efektów wdrożenia treści marketingowych.
 33. Programy do monitorowania ruchu w internecie.
 34. Publikowane treści a wskaźniki zaangażowania.
 35. Optymalizacja treści marketingowych.

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. komputer z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową na egzaminie teoretycznym/pisemnym oraz praktycznym,
 2. oprogramowanie do analizy treści, do monitorowania ruchu w internecie, do obróbki zdjęć.
 1. posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w zakresie zarządzania treściami marketingowymi lub posiada minimum 3 lata doświadczenia praktycznego z prowadzenia zajęć w obszarze PRu, dziennikarstwa internetowego lub marketingu (wymagane tworzenie treści oraz zarządzanie treściami marketingowymi).
podręcznik

PLANOWANIE, TWORZENIE I DYSTRYBUOWANIE TREŚCI MARKETINGOWYCH (CONTENT MARKETING)

Autor: Dominika Migryt przy współpracy z zespołem Grupy WW Sp. z o.o.

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto
358 stron

Publikacja skierowana jest zarówno do specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, jak i informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych i mediów społecznościowych oraz osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych, a także wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z content marketingiem.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Zobacz przykładowe strony
Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

~ai-ef53f63f-223b-40fc-80b6-5d09af9c1298_

5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczane są metody: analiza dowodów, test, symulacja, rozmowa z komisją.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00