KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego

kryzys z prk

Kod kwalifikacji w ZRK: 13833

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 24 czerwca 2020 r., poz. 559). 

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z z zakresu planowania i prowadzenia działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego: 

 • jest gotowy do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • analizuje organizację pod kątem możliwości wystąpienia kryzysu wizerunkowego oraz opracowuje podręcznik komunikacyjnych działań antykryzysowych (manual);
 • posługując się wiedzą na temat rodzajów i symptomów kryzysu, przeprowadza diagnozę sytuacji kryzysowej oraz dobiera i wdraża działania komunikacyjne skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji;
 • potrafi prowadzić efektywną współpracę z mediami w warunkach kryzysu;
 • sporządza raport z sytuacji kryzysowej oraz planuje działania naprawcze po kryzysie mające na celu poprawę wizerunku organizacji.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • pracowników działów public relations, marketingu;
 • rzeczników prasowych i pracowników biur prasowych oraz innych osób odpowiedzialnych za kontakt z mediami;
 • menedżerów, kadry kierowniczej oraz zarządców w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
 • menedżerów bezpieczeństwa, pracowników instytucji oraz urzędów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, a także służb ratowniczych;
 • dziennikarzy zainteresowanych pracą w obszarze PR;
 • studentów i absolwentów studiów ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, którzy chcą rozpocząć pracę na stanowiskach związanych z komunikacją kryzysową.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • agencjach public relations, agencjach marketingowych, domach mediowych;
 • administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem działań komunikacyjnych lub działań zarządczych;
 • administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • placówkach oświatowych i medycznych na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem działań komunikacyjnych;
 • służbach mundurowych na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem działań komunikacyjnych i zarządczych.

Możliwość egzaminu w formie online!

230

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


22

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


160

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2460

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 6 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • stolik, krzesła;
 • kamera lub aparat z funkcją nagrywania wideo;
 • zestaw case study niezbędnych do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji;
 • komputer z edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym.
 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. posiada kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK;
 2. posiada udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie w pracy w public relations na samodzielnym stanowisku, w tym w projektowaniu i realizowaniu działań z zakresu komunikowania kryzysowego.

Walidacja dla kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 22 minuty, obejmuje 22 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: obserwację w warunkach symulowanych (case study), analizę dowodów i deklaracji (próbek pracy) oraz wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją walidacyjną).

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 22 minuty, obejmuje 22 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: obserwację w warunkach symulowanych (case study), analizę dowodów i deklaracji (próbek pracy) oraz wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją walidacyjną).

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC zgodnie z procedurą opisaną tutaj.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.

CENA NETTO: 2000,00 PLN

CENA BRUTTO: 2460,00 PLN

Informacje o szkoleniu


ZAPOBIEGANIE SYTUACJOM KRYZYSOWYM W KONTEKŚCIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Analizuje organizację pod kątem możliwości wystąpienia kryzysu wizerunkowego
 2. Opracowuje podręcznik działań antykryzysowych
 3. Posługuje się wiedzą na temat sytuacji kryzysu wizerunkowego w organizacjach

PROWADZENIE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

 1. Przeprowadza analizę genezy kryzysu i planuje działania komunikacyjne w sytuacji kryzysowej
 2. Realizuje działania z zakresu komunikacji wewnętrznej w warunkach kryzysu
 3. Realizuje działania z zakresu komunikacji zewnętrznej w warunkach kryzysu

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PO KRYZYSIE

 1. Opracowuje raport z sytuacji kryzysowej
 2. Planuje kampanię naprawczą

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stolik, krzesła;
 • kamera lub aparat z funkcją nagrywania wideo;
 • zestaw case study niezbędnych do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji;
 • komputer z edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym.
 1. posiada kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK;
 2. posiada udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie w pracy w public relations na samodzielnym stanowisku, w tym w projektowaniu i realizowaniu działań z zakresu komunikowania kryzysowego.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

~ai-0338b900-80af-496a-832e-eef24399a96b_

Certyfikat ważny bezterminowo.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00