ZSK

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Czym jest ZSK?

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje nadawane w Polsce w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Każda kwalifikacja jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, ażeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat.

Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. 

ZSK ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce, dzięki któremu będzie można potwierdzić  umiejętności swoje lub swoich pracowników na polskim i zagranicznym rynku pracy. Kwalifikacje są włączane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z mocy ustawy lub decyzją właściwych ministrów.

Zobacz czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji, jak powstają opisy kwalifikacji i jakie standardy spełniają instytucje certyfikujące?

Czy wiesz, że ...


Fundacja VCC jest obecnie instytucją certyfikującą uprawnioną do nadawania największej liczby kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Czym jest kwalifikacja?

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję. Kwalifikacja to dyplom, świadectwo, certyfikat lub zaświadczenie, które gwarantują, że posiada się wiedzę i konkretne umiejętności, a także jest się w takim lub innym stopniu zdolnym do samodzielnej pracy, współpracy, kierowania zespołem i ponoszenia odpowiedzialności. Nowością jest wprowadzenie kwalifikacji rynkowych, które tworzone są przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty). Mogą zostać włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ale zanim znajdą się w rejestrze, muszą zostać opisane, a ich jakość – oceniona. Minister przeprowadza więc konsultacje z zainteresowanymi środowiskami branżowymi. Po zapoznaniu się z opinią specjalistów minister właściwy dla kwalifikacji decyduje o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK.

Dobrze opisane kwalifikacje podpowiedzą, jaki zakres wiedzy i umiejętności musi posiadać osoba, która chce potwierdzić swoje kompetencje w danej dziedzinie lub czego pracodawca może oczekiwać od kandydatów na stanowiska w swojej firmie.

Kwalifikacje odpowiadające potrzebom branż


We współpracy z ekspertami branżowymi opisujemy kwalifikacje, które zgłaszamy do włączenia do ZSK. Następnie uzyskują one status kwalifikacji funkcjonujących. Dzięki temu, mamy możliwość prowadzenia procesów walidacji (egzaminowania) oraz certyfikowania dla tych kwalifikacji.

Jakie korzyści niesie za sobą ZSK?

DLA PRACOWNIKÓW

Możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w drodze samodzielnego uczenia się.
Zwiększenie wiarygodności posiadanych certyfikatów, co ułatwi znalezienie pracy.
Wsparcie w planowaniu kariery oraz zmianie zawodu
i przebranżowieniu.
Możliwość przedstawienia
swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały i czytelny także
dla firm z zagranicy.

DLA PRACODAWÓW

Ułatwienie oceny kompetencji kandydatów i zmniejszenie ryzyka błędów rekrutacyjnych.
Pomoc w zakresie doskonalenia systemu płacowego i doboru szkoleń dla pracowników.
Zwiększenie konkurencyjności
firmy w postępowaniach przetargowych za granicą.
Możliwość tworzenia nowych kwalifikacji, ściśle dostosowanych
do potrzeb pracodawcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie ZSK? Zapraszamy na stronę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji!