KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Projekt bez tytułu (29)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13881

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 5 maja 2021 roku).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM:  

 • wyszukuje, w oparciu o wyznaczone cele, dane klientów oraz realizuje proces obsługi klienta z wykorzystaniem systemu CRM;
 • wykonuje zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach;
 • dostosowuje swoje działania do wyznaczonych celów, rodzaju produktu/usługi oraz specyfiki odbiorcy;
 • wyszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje o klientach niezbędne do zwiększenia efektywności sprzedaży, pochodzące z różnych źródeł;
 • samodzielnie planuje działania, monitoruje i analizuje przebieg procesu w systemie CRM oraz dostosowuje plan działania w celu osiągnięcia założonych rezultatów;
 • zabezpiecza i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • pracowników działów obsługi klienta;
 • handlowców;
 • pracowników działów eksportu;
 • osób nadzorujących procesy obsługi klienta;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą wymagającą zarządzania relacjami z klientem;
 • pracowników działów marketingu;
 • pracowników działów zamówień publicznych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które wykorzystują system CRM, na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem oraz obsługą klienta w firmach zajmujących się np.:

 • sprzedażą,
 • eksportem,
 • marketingiem,
 • e-commerce,
 • opieką zdrowotną,
 • administracją.
Ze względu na ograniczenia techniczne oraz kadrowe, zgłoszenia realizacji walidacji przyjmowane są wyłącznie od instytucji posiadających aktualną umowę Akademii Edukacyjnej & Partnera Egzaminacyjnego.
60

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


15

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


170

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


1950

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • pracownia wyposażona w:
  – stanowiska biurowe (1 stanowisko dla 1 kandydata);
  – komputer z dostępem do internetu oraz pakietem biurowym (w przypadku gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w wersji elektronicznej).

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • pracownia wyposażona w oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika wyposażone co najmniej w komputer z dostępem do Internetu, z pakietem programów biurowych i systemem CRM posiadającym funkcje umożliwiające przeprowadzenie walidacji wszystkich efektów uczenia się określonych dla kwalifikacji oraz drukarkę.
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej
  obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowiskach związanych z kierowaniem/nadzorowaniem pracy operatorów systemów CRM.

Walidacja dla kwalifikacji „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 15 minut, obejmuje 15 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej wykorzystuje się metody:  obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowa z komisją), analiza dowodów i deklaracji stosowana wyłącznie na etapie przedłużania ważności certyfikatu.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 1585,37 PLN

CENA BRUTTO: 1950,00 PLN

Informacje o szkoleniu


BUDOWANIE BAZY KLIENTÓW

 1. Pozyskuje dane klientów
 2. Wprowadza i edytuje dane klientów w systemie CRM
 3. Zabezpiecza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami

PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CRM

 1. Monitoruje przebieg procesu
 2. Projektuje lejki sprzedaży w systemie CRM
 3. Sporządza raporty
 4. Tworzy ofertę w systemie CRM
 5. Zarządza szansą sprzedaży w systemie CRM
 6. Sporządza raporty w systemie CRM

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • pracownia wyposażona w oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika wyposażone co najmniej w komputer z dostępem do internetu, z pakietem programów biurowych i systemem CRM posiadającym funkcje umożliwiające przeprowadzenie walidacji wszystkich efektów uczenia się określonych dla kwalifikacji oraz drukarkę.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowiskach związanych z kierowaniem/nadzorowaniem pracy operatorów systemów CRM.
podręcznik

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Autor: Marcin Chrostek

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

90 strony

 

Podręcznik jest materiałem wspierającym przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM. Kwalifikacja ta kierowana jest między innymi do pracowników działów obsługi klienta, handlowców, pracowników działów eksportu, osób nadzorujących procesy obsługi klienta, osób prowadzących działalność gospodarczą wymagającą zarządzania relacjami z klientem, a także pracowników działów marketingu oraz pracowników działów zamówień publicznych. Publikacja swoim zakresem obejmuje wykorzystywanie oprogramowania CRM w procesach, które wymagają budowania i utrzymywania relacji z klientem, jak np. związanych ze sprzedażą produktów/usług, pozyskiwanie danych klientów, wprowadzanie ich do bazy danych systemu CRM z zastosowaniem zasad i przepisów ochrony danych osobowych oraz weryfikacji danych firm i osób, projektowanie w systemie CRM procesu sprzedaży, prowadzenie procesu obsługi klienta w systemie CRM

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM
Certyfikat ważny 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat zobowiązany jest przedstawić dowody poświadczające wykonywanie w okresie ważności certyfikatu zadań związanych z wykorzystaniem systemu CRM do obsługi klienta przez okres min. 1 roku. W przypadku niespełnienia tego warunku konieczne jest ponowne przystąpienie do walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00