KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Projekt bez tytułu (29)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13881

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 5 maja 2021 roku).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM:  

 • wyszukuje, w oparciu o wyznaczone cele, dane klientów oraz realizuje proces obsługi klienta z wykorzystaniem systemu CRM;
 • wykonuje zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach;
 • dostosowuje swoje działania do wyznaczonych celów, rodzaju produktu/usługi oraz specyfiki odbiorcy;
 • wyszukuje, weryfikuje i przetwarza informacje o klientach niezbędne do zwiększenia efektywności sprzedaży, pochodzące z różnych źródeł;
 • samodzielnie planuje działania, monitoruje i analizuje przebieg procesu w systemie CRM oraz dostosowuje plan działania w celu osiągnięcia założonych rezultatów;
 • zabezpiecza i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • pracowników działów obsługi klienta;
 • handlowców;
 • pracowników działów eksportu;
 • osób nadzorujących procesy obsługi klienta;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą wymagającą zarządzania relacjami z klientem;
 • pracowników działów marketingu;
 • pracowników działów zamówień publicznych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które wykorzystują system CRM, na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem oraz obsługą klienta w firmach zajmujących się np. sprzedażą, eksportem, marketingiem, e-commerce, opieką zdrowotną, administracją.
Ze względu na ograniczenia techniczne oraz kadrowe, zgłoszenia realizacji walidacji przyjmowane są wyłącznie od instytucji posiadających aktualną umowę Akademii Edukacyjnej & Partnera Egzaminacyjnego.

Możliwość egzaminu w formie online!

60

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


15

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


170

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


1950

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • pracownia wyposażona w:
  – stanowiska biurowe (1 stanowisko dla 1 kandydata);
  – komputer z dostępem do internetu oraz pakietem biurowym (w przypadku gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w wersji elektronicznej).

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • pracownia wyposażona w oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika wyposażone co najmniej w komputer z dostępem do internetu, z pakietem programów biurowych i systemem CRM posiadającym funkcje umożliwiające przeprowadzenie walidacji wszystkich efektów uczenia się określonych dla kwalifikacji oraz drukarkę.
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej
  obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowiskach związanych z kierowaniem/nadzorowaniem pracy operatorów systemów CRM.

Walidacja dla kwalifikacji „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje 30 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje 30 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją).

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC zgodnie z procedurą opisaną tutaj.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.

CENA NETTO: 1585,37 PLN

CENA BRUTTO: 1950,00 PLN

Informacje o szkoleniu


BUDOWANIE BAZY KLIENTÓW

 1. Pozyskuje dane klientów
 2. Wprowadza i edytuje dane klientów w systemie CRM
 3. Zabezpiecza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami

PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI KLIENTA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CRM

 1. Monitoruje przebieg procesu
 2. Projektuje lejki sprzedaży w systemie CRM
 3. Sporządza raporty
 4. Tworzy ofertę w systemie CRM
 5. Zarządza szansą sprzedaży w systemie CRM

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • pracownia wyposażona w oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika wyposażone co najmniej w komputer z dostępem do internetu, z pakietem programów biurowych i systemem CRM posiadającym funkcje umożliwiające przeprowadzenie walidacji wszystkich efektów uczenia się określonych dla kwalifikacji oraz drukarkę.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada staż pracy minimum 5 lat na stanowiskach związanych z kierowaniem/nadzorowaniem pracy operatorów systemów CRM.
podręcznik

Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Autor: Marcin Chrostek

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto
90 strony

Podręcznik jest materiałem wspierającym przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji rynkowej włączonej do ZSK Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM. Kwalifikacja ta kierowana jest między innymi do pracowników działów obsługi klienta, handlowców, pracowników działów eksportu, osób nadzorujących procesy obsługi klienta, osób prowadzących działalność gospodarczą wymagającą zarządzania relacjami z klientem, a także pracowników działów marketingu oraz pracowników działów zamówień publicznych. Publikacja swoim zakresem obejmuje wykorzystywanie oprogramowania CRM w procesach, które wymagają budowania i utrzymywania relacji z klientem, jak np. związanych ze sprzedażą produktów/usług, pozyskiwanie danych klientów, wprowadzanie ich do bazy danych systemu CRM z zastosowaniem zasad i przepisów ochrony danych osobowych oraz weryfikacji danych firm i osób, projektowanie w systemie CRM procesu sprzedaży, prowadzenie procesu obsługi klienta w systemie CRM

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Zobacz przykładowe strony
Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Certyfikat ważny 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat zobowiązany jest przedstawić
dowody poświadczające wykonywanie w okresie ważności certyfikatu zadań związanych z
wykorzystaniem systemu CRM do obsługi klienta przez okres min. 1 roku. W przypadku
niespełnienia tego warunku konieczne jest ponowne przystąpienie do walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00