KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Zarządzanie konfliktami w organizacji

Projekt bez tytułu (13)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13890

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie konfliktami w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 20 lipca 2021 r, poz. 661).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu zarządzania konfliktem w organizacji: 

 • jest gotowy do przygotowania i wdrożenia w organizacji programu zarządzania konfliktami;
 • planuje i przeprowadza diagnozę organizacji: rozpoznaje jej typ, strukturę, model komunikacyjny oraz relacje, a następnie identyfikuje i analizuje istniejące konflikty jak również ryzyko powstania konfliktów w przyszłości;
 • opracowuje koncepcję zarządzania konfliktami w organizacji, proponuje działania służące rozwiązywaniu sporów interpersonalnych, grupowych i międzyzespołowych, jak również działania systemowe mające na celu wczesne diagnozowanie potencjalnych i ukrytych konfliktów oraz przeprowadzanie skutecznej interwencji;
 • wskazuje negatywne skutki konfliktów, jak i ich potencjał do zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji;
 • wdraża zaplanowane działania i monitoruje ich przebieg: rozwiązuje konflikty interpersonalne i grupowe, formułuje założenia do programów rozwoju kompetencji interpersonalnych i managerskich
 • proponuje zmiany w dokumentach i procedurach mające na celu budowanie kultury sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • biorących udział w różnego rodzaju negocjacjach, zajmujących się obsługą klienta, koordynujących pracą zespołów (liderzy grup, kadra zarządzająca, mediatorzy, negocjatorzy, pracownicy biura obsługi klienta, kierownicy projektów, urzędnicy);
 • wspierających rozwój innych, świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne (coachowie, trenerzy, nauczyciele, pedagodzy);
 • świadczących usługi consultingowe dla organizacji, które wzbogacą zakres swoich usług o aspekty związane z zarządzaniem konfliktami.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

  • w różnego typu organizacjach,
  • w przedsiębiorstwach,
  • instytucjach publicznych
  • organizacjach pozarządowych

na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (działy HR).

Może również świadczyć dla organizacji zewnętrzne usługi consultingowe obejmujące swoim zakresem zarządzanie konfliktami.

120

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


30

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3075

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • stolik, krzesła;
 • komputer z dostępem do Internetu i edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym;
 • flipchart, czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne.
 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej
  obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • Posiada kwalifikację pełną co najmniej z poziomem 6 PRK w obszarze psychologii, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii, pedagogiki lub prawa;
 • Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów mediacji, facylitacji lub rozwiązywania konfliktów dla grup i organizacji lub świadczenia usług consultingowych z zakresu zarządzania konfliktami w organizacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Zarządzanie konfliktami w organizacji” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 48 minuty, obejmuje 48 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowa z komisją), analiza dowodów i deklaracji (stosowana wyłącznie na etapie przedłużania ważności certyfikatu).

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2500,00 PLN

CENA BRUTTO: 3075,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stolik, krzesła;
 • komputer z dostępem do Internetu i edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym;
 • flipchart, czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne.
 • Posiada kwalifikację pełną co najmniej z poziomem 6 PRK w obszarze psychologii, zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii, pedagogiki lub prawa;
 • Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów mediacji, facylitacji lub rozwiązywania konfliktów dla grup i organizacji lub świadczenia usług consultingowych z zakresu zarządzania konfliktami w organizacji.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Zarządzanie konfliktami w organizacji

Certyfikat ważny 10 lat. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest złożenie, przed upływem terminu ważności, wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z dokumentami poświadczającymi przygotowanie i wdrożenie od momentu potwierdzenia kwalifikacji rynkowej 10 programów zarządzania konfliktami w organizacji. Ważność certyfikatu przedłużana jest o kolejne 10 lat. W przypadku utraty ważności certyfikatu możliwe jest jego ponowne uzyskanie pod warunkiem ponownego przystąpienia do procesu walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00