KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)

Projekt bez tytułu (28)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13871

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 8 marca 2021 r., poz. 241).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu wdrażania i koordynowania procesów biznesowych (Lean Office): 

 • będzie przygotowany do samodzielnego wdrażania w firmach i instytucjach narzędzi Lean Office prowadzących do optymalizacji procesów biznesowych w firmie.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • dyrektorów, liderów procesów, managerów, kierowników zespołów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w organizacjach świadczących usługi;
 • pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy biur, zespołów, wydziałów w administracji, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych;
 • pracowników nieprodukcyjnych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za organizację pracy biur, zespołów;
 • osób pragnących potwierdzić swoje umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania zasobów biurowych, administracyjnych, usługowych;
 • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z:

 • zarządzaniem;
 • obsługą biura, obsługą klienta, obsługą reklamacji, pracą z dokumentami;
 • przechowywaniem towarów i materiałów (w firmach usługowych, handlowych i produkcyjnych;
 • planowaniem realizacji usługi (w firmach usługowych);
 • zarządzaniem jakością, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych.

Możliwość egzaminu w formie online!

194

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


60

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


120

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3075

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 3 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • stolik, krzesła;
 • komputer z dostępem do internetu i edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym;
 • flipchart, czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne.
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej
  obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać:

 • kwalifikację pełną z poziomem co najmniej 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 • kwalifikację w zakresie studiów podyplomowych lub kwalifikację rynkową z poziomem co najmniej 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji w obszarze lean/kaizen lub ukończone co najmniej 30-godzinne szkolenie w obszarze lean/kaizen;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych;
 • udokumentowane minimum jedno wdrożenie rozwiązań lean w organizacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 60 minut, obejmuje 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 60 minut, obejmuje 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją).

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC zgodnie z procedurą opisaną tutaj.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.

CENA NETTO: 2500,00 PLN

CENA BRUTTO: 3075,00 PLN

Informacje o szkoleniu


POSŁUGIWANIE SIĘ WIEDZĄ Z ZAKRESU LEAN OFFICE

 1. Charakteryzuje rolę koordynatora Lean Office
 2. Posługuje się pojęciami z zakresu Lean Office

ANALIZOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJI

 1. Identyfikuje straty w procesach w celu stworzenia nowej mapy
 2. Mapuje procesy w organizacji.

PLANOWANIE WDROŻENIA LEAN OFFICE W ORGANIZACJI

 1. Określa cel wdrożenia Lean Office w organizacji:
 2. Planuje budżet oraz zasoby niezbędne do wdrożenia Lean Office w organizacji
 3. Tworzy harmonogram wdrożenia Lean Office w organizacji

WDRAŻANIE LEAN OFFICE W ORGANIZACJI

 1. Analizuje wskaźniki wdrożenia.
 2. Posługuje się metodami i narzędziami wykorzystywanymi w Lean Office.
 3. Przygotowuje zespół do prowadzenia audytów 5S.
 4. Stosuje metody rozwiązywania problemów

EWALUACJA I MONITOROWANIE EFEKTÓW WDROŻENIA LEAN OFFICE

 1. Charakteryzuje proces ewaluacji i monitoringu
 2. Monitoruje efekty wdrożenia Lean Office
 3. Opracowuje rekomendacje w oparciu o ewaluację wdrożenia Lean Office
 4. Planuje proces ewaluacji i monitorowania efektów wdrożenia Lean Office

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stolik, krzesła;
 • komputer z dostępem do internetu i edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym;
 • flipchart, czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne.
 • Kwalifikacja pełna z poziomem co najmniej 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
 • Kwalifikacja w zakresie studiów podyplomowych lub kwalifikację rynkową z poziomem co najmniej 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji w obszarze lean/kaizen lub ukończone co najmniej 30-godzinne szkolenie w obszarze lean/kaizen;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych;
 • Udokumentowane minimum jedno wdrożenie rozwiązań lean w organizacji.
podręcznik

Lean Office – odchudzanie w biurach i usługach

Autor: Sylwia Petryna, Mariola Kruszyńska, Aleksandra Skibińska Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto
112 strony

„Nie czekaj! Właściwa chwila nigdy nie nadchodzi. Zacznij natychmiast – tu i teraz. Posługuj się narzędziami, jakie masz pod ręką, a lepsze znajdziesz w trakcie pracy”. Celem tej publikacji oraz kursu Lean Office VCC – odchudzanie w biurze i usługach jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu eliminowania marnotrawstwa w pracy biurowej (w usługach i administracji). Czytając tę książkę oraz uczestnicząc w szkoleniu, poznacie narzędzia, dzięki którym można „zobaczyć” proces w jego obecnym stanie i radykalnie usprawnić jego przepływ poprzez eliminację czynności niedodających mu wartości. Naszą książkę kierujemy do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę w optymalnym wykorzystaniu zasobów biurowych, administracyjnych, usługowych. Treści zawarte w publikacji pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCCSelect Competence – Lean Office. Kurs ma charakter praktyczny i przewiduje również opracowanie planów wdrażania Lean Office w swojej organizacji.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów Zobacz przykładowe strony Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)

Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat. Po tym okresie przedłużany jest bezterminowo, pod warunkiem udokumentowania odbycia w okresie od wydania certyfikatu wykonywania zadań w zakresie efektów uczenia się określonych dla kwalifikacji w wymiarze łącznym min. 200 godzin roboczych.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00