KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Tworzenie witryn internetowych

Projekt bez tytułu (10)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12642

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 11.12.2018 r. poz. 1211).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu tworzenie witryn internetowych:

 • jest przygotowany do  samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania witryny internetowej w  warstwie elementów obsługiwanych przez przeglądarki internetowe (front-end), wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript;
 • pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w  podstawowym zakresie;
 • w podstawowym zakresie – prowadzi prace w zakresie technologii serwerowych, bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS);
 • uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a w razie potrzeby – usuwa błędy;
 • jest przygotowany do szkolenia klientów z obsługi witryny;
 • po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jej prawidłowe działanie i dba o jej bezpieczeństwo;
 • na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób z wykształceniem technicznym, które chciałyby potwierdzić kompetencje związane z tworzeniem witryn internetowych;
 • osób zainteresowanych tworzeniem witryn internetowych, wykonywaniem zadań dewelopera stron internetowych;
 • informatyków innych specjalności, grafików komputerowych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem witryn internetowych na zlecenie klienta; 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych; 
 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie programowania witryn internetowych lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).

Ze względu na ograniczenia techniczne oraz kadrowe, zgłoszenia realizacji walidacji przyjmowane są wyłącznie od instytucji posiadających aktualną umowę Akademii Edukacyjnej & Partnera Egzaminacyjnego.

Możliwość egzaminu w formie online!

120

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


35

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


175

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2800

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 10 komputerów* (do każdego komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażonych w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami:
  – Edytor Visual Studio Code/Notepad++,
  – Filezilla,
  – XAMPP,
  – GIMP,
 • skonfigurowane środowisko pracy dla każdego użytkownika na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • wsparcie telefoniczne.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres około 25 dni roboczych czyli 6h/dziennie (150h).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

*Ilość komputerów przewidziana dla grupy 10-osobowej.

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne jest stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytor graficzny,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • edytor tekstu lub środowisko programistyczne,
 • przeglądarkę stron internetowych,
 • środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP,
 • klienta FTP.
Zdający podczas walidacji wykonują zadania w oparciu o systemy Joomla/Wordpress.
 1. Posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych;
 3. Przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej;
 4. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 5. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Tworzenie witryn internetowych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 35 minut, obejmuje minimum 35 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Tworzenie witryn internetowych” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 35 minut, obejmuje minimum 35 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany partnerom.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.

CENA NETTO: 2276,42 PLN

CENA BRUTTO: 2800 PLN

Informacje o szkoleniu


 1. Wprowadzenie do projektowania witryn WWW.
 2. Projektowanie witryn internetowych w języku HTML.
 3. Podstawy obróbki plików graficznych.
 4. Formatowanie treści witryn internetowych w CSS.
 5. Wykorzystanie skryptów JavaScript.
 6. Projektowanie responsywnych witryn WWW.
 7. Optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych.
 8. Systemy zarządzania treścią witryny (CMS).
 9. Publikacja witryny na serwerze.
 10. Bezpieczeństwo witryn internetowych.
 11. Testowanie witryny.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 10 komputerów* (do każdego komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażonych w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami:
  – Edytor Visual Studio Code/Notepad++,
  – Filezilla,
  – XAMPP,
  – GIMP,
 • skonfigurowane środowisko pracy dla każdego użytkownika na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • wsparcie telefoniczne.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres około 25 dni roboczych czyli 6h/dziennie (150h).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

*Ilość komputerów przewidziana dla grupy 10-osobowej.

Stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytor graficzny,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • edytor tekstu lub środowisko programistyczne,
 • przeglądarkę stron internetowych,
 • środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP,
 • klienta FTP.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych;
 3. Przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej;
 4. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 5. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
podręcznik

Tworzenie witryn internetowych

Autor: Przemysław Sujka Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto
302 strony

Podręcznik kierowany jest do przyszłych front-end developerów oraz osób zainteresowanych tworzeniem witryn internetowych. Treścią obejmuje istotne zagadnienia związane z projektowaniem witryn WWW zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami. Publikacja zawiera ćwiczenia praktyczne z zakresu tworzenia struktury witryny w języku HTML, formatowania jej treści w technologii CSS oraz wykorzystania funkcji języka JavaScript, odpowiadających za interakcje oraz proste animacje.

Istotnym modułem podręcznika jest szczegółowo opisany przykład tworzenia, testowania oraz publikacji responsywnej witryny internetowej. Ponadto w podręczniku krok po kroku przedstawiono proces instalacji, konfiguracji oraz administrowania systemem zarządzania treścią witryny (CMS). Treści podręcznika dopełnia rozdział poświęcony optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych, jej publikacji na serwerze WWW oraz wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie ― WCAG 2.0. Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

~ai-40793184-eeb7-424b-bcfb-e7010c13a8f9_

Certyfikat ważny 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00