KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Przygotowanie deserów restauracyjnych

Projekt bez tytułu (24)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13831

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie deserów restauracyjnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 517, data ogłoszenia 16.06.2020 r.).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu przygotowania deserów restauracyjnych:

 • samodzielnie wykonuje desery zimne i gorące, określa zapotrzebowanie na surowce;
 • wykazuje się wiedzą dotyczącą zasad magazynowania surowców, półproduktów.
 • jest przygotowany do tworzenia zestawów deserów na wydarzenia organizowane w restauracjach, kawiarniach lub w formie cateringu;
 • przewiduje i określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy na organizm człowieka;
 • przestrzega zasad dobrej praktyki higienicznej oraz bierze udział we wdrażaniu systemu HACCP;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o profilu: gastronomicznym, hotelarskim  i turystycznym;
 • absolwentów liceów ogólnokształcących;
 • absolwentów szkół branży spożywczej (cukiernik, technik technologii żywności, technolog technologii żywności); 
 • studentów wyższych uczelni o profilu gastronomicznym oraz uczelni o profilu turystycznym;
 • osób posiadających kompetencje a nie posiadających kwalifikacji z zakresu cukiernictwa i ciastkarstwa;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym, hotelarskim itp.;
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • przedsiębiorców prowadzących cukiernie.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • karczmach,
 • zajazdach
 • restauracjach samodzielnych lub też będących częścią kompleksów hotelowych, w których jest zaplecze cukiernicze i wydzielone deserownie.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

160

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


27

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


150

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3700

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do przeprowadzeniu praktycznej części egzaminu potrzebna jest pracownia wyposażona w:

 • dostęp do komputera z Internetem i specjalistycznym oprogramowaniem stosowany w gastronomii,
 • narzędzia, urządzenia, zastawę stołową do wydawania deserów oraz surowce do wykonywania deserów.

Weryfikacja efektów uczenia się powinna odbyć się w części produkcyjnej kawiarni lub restauracji lub w ośrodku kształcenia, w pracowni, która odpowiada warunkom rzeczywistym deserowni.

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji,
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Członek komisji powinien spełniać następujące warunki:

 • co najmniej jeden członek komisji – 10 lat doświadczenia w branży gastronomicznej, w tym udokumentowane minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku pracy: cukiernik lub deserant lub kucharz lub lodziarz;
 • co najmniej jeden członek komisji – udokumentowane minimum 5 lat doświadczenia w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych z branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Walidacja dla kwalifikacji „Przygotowanie deserów restauracyjnych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu. Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 3008,13 PLN

CENA BRUTTO: 3700,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • dostęp do komputera z Internetem i specjalistycznym oprogramowaniem stosowany w gastronomii,
 • narzędzia, urządzenia, zastawę stołową do wydawania deserów oraz surowce do wykonywania deserów.
 • 5 lat doświadczenia w branży gastronomicznej, w tym udokumentowane minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku pracy: cukiernik lub deserant, lub kucharz, lub lodziarz.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

desery

Certyfikat ważny bezterminowo.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00