KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Projekt bez tytułu (23)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12632

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych:

 • jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w sprawach cywilnych zarówno, ze skierowania sądu jak i pozasądowych;
 • dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron;
 • ocenia czy nie ma przeciwwskazań do zastosowania mediacji, motywuje i wspiera strony w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów;
 • sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji (zaproszenie na mediację, umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z postępowania mediacyjnego), wspiera strony w procesie kształtowania treści ugody mediacyjnej;
 • potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego umożliwiającymi zrozumienie problemu zgłaszanego przez strony mediacji;
 • aktualizuje swoją wiedzę z zakresu podstaw prawnych regulujących mediację w sprawach cywilnych.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • praktykujących mediatorów;
 • adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy;
 • psychologów i psychoterapeutów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
 • kuratorów sądowych i pracowników socjalnych, w tym asystentów rodzinnych;
 • osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich;
 • drobnych usługodawców, chcący usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych;
 • studentów różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia);
 • nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

W instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in.:
- ośrodkach mediacyjnych,
- kancelariach prawnych,
- firmach windykacyjnych,
- bankach,
- ośrodkach pomocy społecznej,
- organizacjach pozarządowych zajmującymi się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie w zakresie mediacji oraz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe po spełnieniu dodatkowych wymagań: nie była karana za przestępstwa umyślne, co najmniej 26-letnia, znająca język polski oraz posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji (art. 157a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.).

90

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


82

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


135

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3500

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo dojrzałości.

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu) do realizacji części teoretycznej egzaminu;
 • stolik, 3 krzesła oraz materiały biurowe (kartki, długopis);
 • 2 statystów, którzy odgrywają rolę stron w procesie mediacji (w rolę statystów mogą wcielić się również inni uczestnicy podchodzący do walidacji);
 • opracowane kazusy mediacji dotyczące spraw cywilnych.
 1. Posiada wykształcenie minimum średnie,
 2. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie (kwalifikacja pełna na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.));
 2. Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji potwierdzone rekomendacją ośrodka mediacji lub sądu (w przypadku prowadzenia mediacji sądowych);
 3. Posiada ukończone studia lub szkolenie z zakresu mediacji (min. 80 godzin) oraz co najmniej 2 specjalizacje z zakresu mediacji (w tym obligatoryjnie mediacji cywilnej);
 4. Stosuje zasady etyki zawodowej mediatora;
 5. Zna aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie mediacji;
 6. Zna i stosuje standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora;
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 8. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 9. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 82 minuty, obejmuje 82 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny.W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2845,52 PLN

CENA BRUTTO: 3500,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu),
 • stolik,
 • 3 krzesła,
 • materiały biurowe (kartki, długopis).
 1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie (kwalifikacja pełna na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.));
 2. Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji potwierdzone rekomendacją ośrodka mediacji lub sądu (w przypadku prowadzenia mediacji sądowych);
 3. Posiada ukończone studia lub szkolenie z zakresu mediacji (min. 80 godzin) oraz co najmniej 2 specjalizacje z zakresu mediacji (w tym obligatoryjnie mediacji cywilnej);
 4. Stosuje zasady etyki zawodowej mediatora;
 5. Zna aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie mediacji;
 6. Zna i stosuje standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora;
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 8. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 9. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

~ai-d967a58e-3da9-48f7-a806-d2e19d9ed88d_

Certyfikat ważny 10 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat zobowiązany jest przedstawić dowody poświadczające przeprowadzenie min. 10 mediacji w sprawach cywilnych od momentu potwierdzenia kwalifikacji. W przypadku braku wymaganych dowodów kandydat podchodzi ponownie do procesu weryfikacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00