KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych

Projekt bez tytułu (22)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13872

Podstawa prawna: Monitor Polski Warszawa, dnia 16 marca 2021 r. Poz. 276 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu projektowania i prowadzenia treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych:

 • wspiera rozwój kompetencji sprzedażowych handlowców i sprzedawców niezbędnych do realizowania typowych procesów sprzedaży;
 • posługuje się wiedzą z zakresu sprzedaży i rozwoju kompetencji sprzedażowych;
 • przeprowadza identyfikację potrzeb związanych z rozwojem kompetencji sprzedażowych w organizacji oraz dokonuje diagnozy kompetencji sprzedażowych handlowców i sprzedawców;
 • dobiera odpowiednie do potrzeb formy rozwoju kompetencji sprzedażowych oraz metody treningowe;
 • samodzielnie projektuje i prowadzi formy rozwoju kompetencji sprzedażowych typu off the job, np. szkolenia, warsztaty, treningi i coachingi grupowe oraz trening typu on the job;
 • dokonuje oceny efektywności poszczególnych form rozwoju kompetencji sprzedażowych.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do osób:

 • kierowników, menedżerów, liderów odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe i odpowiedzialnych za szkolenie współpracowników; 
 • trenerów i szkoleniowców wewnętrznych i zewnętrznych w firmach i instytucjach szkoleniowych;
 • koordynatorów sprzedaży, kadry kierowniczej i specjalistów biorących udział w procesie sprzedaży;
 • pracowników w jednostkach odpowiedzialnych za szkolenie personelu.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych prowadzących regularne procesy sprzedażowe i zakupowe;
 • korporacjach, firmach handlowych, organizacjach powołujących liderów projektów, kierowników, menedżerów, kierujących zespołami odpowiedzialnymi za złożone procesy i projekty uwzględniające aspekty sprzedaży;
 • firmach i instytucjach szkoleniowych oferujących szkolenia i treningi z zakresu rozwoju umiejętności sprzedażowych.
150

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


30

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3000

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • sala szkoleniowa wyposażona w:
  – krzesła,
  – stoły,
  – flipchart,
  – markery,
  – rzutnik.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Przewodniczący komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru sprzedaży lub obsługi
  klienta z poziomem co najmniej 7 PRK;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 5 lat doświadczenia w sprzedaży;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 480 godzin doświadczenia w treningu sprzedaży i 3 lata doświadczenia w ocenie kompetencji związanych ze sprzedażą towarów lub usług tj. pełnieniem obowiązków trenera sprzedaży, trenera obsługi klienta ze sprzedażą, menedżera sprzedaży, dyrektora sprzedaży.

Drugi członek komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru sprzedaży lub obsługi klienta z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 5 lat doświadczenia w sprzedaży;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 360 godzin doświadczenia w treningu sprzedaży lub 3 lata doświadczenia w ocenie kompetencji związanych ze sprzedażą towarów lub usług tj. pełnieniem obowiązków trenera sprzedaży, trenera obsługi klienta ze sprzedażą, menedżera sprzedaży, inżyniera sprzedaży, dyrektora sprzedaży.

CENA NETTO: 2439,02 PLN

CENA BRUTTO: 3000,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • krzesła,
 • stoły,
 • flipchart,
 • markery,
 • rzutnik.
 • posiada kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru sprzedaży lub obsługi klienta z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • posiada udokumentowane co najmniej 5 lat doświadczenia w sprzedaży;
 • posiada udokumentowane co najmniej 360 godzin doświadczenia w treningu sprzedaży lub 3 lata doświadczenia w ocenie kompetencji związanych ze sprzedażą towarów lub usług tj. pełnieniem obowiązków trenera sprzedaży, trenera obsługi klienta ze sprzedażą, menedżera sprzedaży, inżyniera sprzedaży, dyrektora sprzedaży.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych

Certyfikat ważny 5 lat. W celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 5 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia treningów sprzedaży, przez co najmniej trzy lata od dnia wydania certyfikatu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku niespełnienia tego warunku konieczne jest ponowne przystąpienie do walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00