KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych

Projekt bez tytułu (22)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13872

Podstawa prawna: Monitor Polski Warszawa, dnia 16 marca 2021 r. Poz. 276 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu projektowania i prowadzenia treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych:

 • wspiera rozwój kompetencji sprzedażowych handlowców i sprzedawców niezbędnych do realizowania typowych procesów sprzedaży;
 • posługuje się wiedzą z zakresu sprzedaży i rozwoju kompetencji sprzedażowych;
 • przeprowadza identyfikację potrzeb związanych z rozwojem kompetencji sprzedażowych w organizacji oraz dokonuje diagnozy kompetencji sprzedażowych handlowców i sprzedawców;
 • dobiera odpowiednie do potrzeb formy rozwoju kompetencji sprzedażowych oraz metody treningowe;
 • samodzielnie projektuje i prowadzi formy rozwoju kompetencji sprzedażowych typu off the job, np. szkolenia, warsztaty, treningi i coachingi grupowe oraz trening typu on the job;
 • dokonuje oceny efektywności poszczególnych form rozwoju kompetencji sprzedażowych.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • kierowników, menedżerów, liderów odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe i odpowiedzialnych za szkolenie współpracowników; 
 • trenerów i szkoleniowców wewnętrznych i zewnętrznych w firmach i instytucjach szkoleniowych;
 • koordynatorów sprzedaży, kadry kierowniczej i specjalistów biorących udział w procesie sprzedaży;
 • pracowników w jednostkach odpowiedzialnych za szkolenie personelu.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych prowadzących regularne procesy sprzedażowe i zakupowe;
 • korporacjach, firmach handlowych, organizacjach powołujących liderów projektów, kierowników, menedżerów, kierujących zespołami odpowiedzialnymi za złożone procesy i projekty uwzględniające aspekty sprzedaży;
 • firmach i instytucjach szkoleniowych oferujących szkolenia i treningi z zakresu rozwoju umiejętności sprzedażowych.
150

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


30

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


3000

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK oraz udokumentowane minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu sprzedaży. Celem oceny spełnienia powyższego warunku kandydat przedkłada kopię świadectwa dojrzałości oraz dowody świadczące o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu sprzedaży.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • sala szkoleniowa wyposażona w:
  – krzesła,
  – stoły,
  – flipchart,
  – markery,
  – rzutnik.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Przewodniczący komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru sprzedaży lub obsługi klienta z poziomem co najmniej 7 PRK;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 5 lat doświadczenia w sprzedaży;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 480 godzin doświadczenia w treningu sprzedaży i 3 lata doświadczenia w ocenie kompetencji związanych ze sprzedażą towarów lub usług tj. pełnieniem obowiązków trenera sprzedaży, trenera obsługi klienta ze sprzedażą, menedżera sprzedaży, dyrektora sprzedaży.

Drugi członek komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru sprzedaży lub obsługi klienta z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 5 lat doświadczenia w sprzedaży;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 360 godzin doświadczenia w treningu sprzedaży lub 3 lata doświadczenia w ocenie kompetencji związanych ze sprzedażą towarów lub usług tj. pełnieniem obowiązków trenera sprzedaży, trenera obsługi klienta ze sprzedażą, menedżera sprzedaży, inżyniera sprzedaży, dyrektora sprzedaży.

Walidacja dla kwalifikacji „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minuty, obejmuje 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: case study, próbka pracy własnej, obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją), analiza dowodów i deklaracji. Metody zastosowane w części praktycznej uwzględniają poniższe warunki: – 3 Zestaw efektów uczenia się „Diagnozowanie i ocena potrzeb w obszarze rozwoju kompetencji sprzedażowych oraz formułowanie celu związanego z rozwojem kompetencji sprzedażowych” oraz efekty uczenia się „Przeprowadza ewaluację treningu off the job” i „Przeprowadza ewaluację treningu on the job” z zestawu 6 „Przygotowywanie i prowadzenie ewaluacji programów rozwoju kompetencji sprzedażowych” weryfikowane są metodą case study. Dopuszcza się, by efekty uczenia o charakterze wiedzowym z tych zestawów były potwierdzane testem teoretycznym. Dopuszcza się, by umiejętność „Przeprowadza ewaluację treningu off the job” została potwierdzona na podstawie analizy dowodów i deklaracji tj. nadanej uczestnikowi procesu walidacji kwalifikacji „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” i potwierdzonego zestawu efektów uczenia „Ewaluacja szkolenia”. – Próbka pracy własnej odnosi się do oceny opracowanego przez uczestnika własnego konspektu treningu sprzedaży, scenariusza treningowego zadania sprzedażowego oraz narzędzi ewaluacji treningu off the job i on the job. Zestawy 4 „Projektowanie i prowadzenie programów rozwoju kompetencji sprzedażowych typu off the job” oraz 5 „Projektowanie i prowadzenie programów rozwoju kompetencji sprzedażowych typu on the job” są weryfikowane metodą próbki pracy połączonej z obserwacją w warunkach symulowanych (symulacji). – Obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja) dotyczy prowadzonego przez uczestnika treningowego zadania sprzedażowego i treningu on the job. Obserwacja prowadzona jest przy zachowaniu następujących zasad: Treningowe zadanie sprzedażowe:
 • trwa nie mniej niż 20 min.;
 • prowadzone jest przy udziale nie mniej niż 6 i nie więcej niż 8 uczestników; uczestnikami symulacji są inne osoby przystępujące do procesu walidacji lub statyści;
 • prowadzone jest przez osobę ubiegającą się o kwalifikację na podstawie zatwierdzonego przez komisję walidacyjną konspektu i scenariusza treningowego zadania sprzedażowego;
 • może być potwierdzone analizą próbek pracy własnej, które stanowić będą nagrania audio/video prowadzonego przez osobę przystępującą do walidacji treningowego zadania sprzedażowego;
 • podsumowuje wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją walidacyjną). Trening on the job:
 • prowadzony jest przy udziale dwóch statystów, z których jedna osoba pełni rolę kupującego, druga sprzedawcy; rolę kupującego może pełnić jeden z członków komisji; rolę sprzedawcy może pełnić inna osoba uczestnicząca w procesie walidacji kwalifikacji;
 • może być potwierdzony analizą próbek pracy własnej, które stanowić będą nagrania audio/video prowadzonego przez osobę przystępującą do walidacji treningu on the job;
 • podsumowuje wywiad ustrukturyzowany (rozmowa z komisją walidacyjną). Dopuszcza się, by efekty uczenia o charakterze wiedzowym z tych zestawów były potwierdzane testem teoretycznym.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2439,02 PLN

CENA BRUTTO: 3000,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • krzesła,
 • stoły,
 • flipchart,
 • markery,
 • rzutnik.
 • posiada kwalifikację pełną lub rynkową z obszaru sprzedaży lub obsługi klienta z poziomem co najmniej 6 PRK;
 • posiada udokumentowane co najmniej 5 lat doświadczenia w sprzedaży;
 • posiada udokumentowane co najmniej 360 godzin doświadczenia w treningu sprzedaży lub 3 lata doświadczenia w ocenie kompetencji związanych ze sprzedażą towarów lub usług tj. pełnieniem obowiązków trenera sprzedaży, trenera obsługi klienta ze sprzedażą, menedżera sprzedaży, inżyniera sprzedaży, dyrektora sprzedaży.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych

Certyfikat ważny 5 lat. W celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 5 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia treningów sprzedaży, przez co najmniej trzy lata od dnia wydania certyfikatu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku niespełnienia tego warunku konieczne jest ponowne przystąpienie do walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00