KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Projektowanie grafiki komputerowej

Projekt bez tytułu (12)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12643

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 12.12.2018 r., poz. 1214).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu projektowania grafiki  komputerowej:

 • jest przygotowany do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku;
 • na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego;
 • pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich;
 • tworzy projekty graficzne i przygotowuje je do publikacji elektronicznej lub w formie druku;
 • w trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje;
 • specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych;
 • informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych;
 • webdeweloperów, administratorów stron i serwisów WWW;
 • fotografów;
 • redaktorów, dziennikarzy, reporterów;
 • grafików komputerowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o projektowanie grafiki komputerowej;
 • osób z wykształceniem plastycznym i absolwentów studiów artystycznych;
 • osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną;
 • osób, które cenią pracę samodzielną, ponosząc odpowiedzialność za całość wykonywanego projektu.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem grafiki komputerowej na zlecenie klienta;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem platform e-learningowych oraz tworzących treści szkoleń e-learningowych;
 • agencjach (PR, marketingowych, kreatywnych, social media) i domach mediowych; 
 • studiach grafiki komputerowej; 
 • drukarniach;
 • redakcjach gazet i czasopism; 
 • wydawnictwach; 
 • przedsiębiorstwach posiadających działy handlowe i reklamowe.

Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania grafiki komputerowej lub świadczyć usługi na zlecenie (na zasadzie działalności freelancerskiej).

145

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


57

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


180

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 10 komputerów* (do każdego komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażonych w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami:
  – wszystkie aplikacje usługi Creative Suite (usługa w chmurze),
 • skonfigurowane środowiska pracy dla użytkowników na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • wsparcie telefoniczne.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres około 25 dni roboczych czyli 6h/dziennie (145h).

Nie ma możliwości skrócenia tego okresu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

*Ilość komputerów dla grupy 10 osobowej (jeden komputer dla każdego uczestnika).

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne jest stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • sprzęt komputerowy umożliwiający działanie edytorów graficznych,
 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytory graficzne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • przeglądarkę stron internetowych.
 1. posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego, lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania grafiki komputerowej;
 3. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Walidacja dla kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 57 minut, obejmuje 57 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 1788,62 PLN

CENA BRUTTO: 2200,00 PLN

Informacje o szkoleniu


1. Podstawy projektowania grafiki komputerowej oraz proponowanie rozwiązań odnośnie wymagań zleceniodawcy dotyczących projektu graficznego:

a. rodzaje i charakterystyka grafiki (wektorowa i rastrowa),

b. rodzaje i charakterystyka programów graficznych do grafiki wektorowej i rastrowej,

c. elementy interfejsów programów graficznych, w tym dostępne narzędzia,

d. sprzęt wspomagający tworzenie projektów graficznych,

e. rodzaje kompozycji obrazów,

f. zasady tworzenia kompozycji, w tym zasada złotego podziału, perspektywy, symetrii, orientacji,

g. zasady stosowania typografii, w tym typy czcionek, formatowanie, tekst ozdobny i akapitowy,

h. teoria kolorów, w tym kolory podstawowe i pochodne, mieszanie barw, profile kolorów, podział, znaczenie i dobór barw,

i. formy publikacji projektu graficznego, w tym stronę internetową, instalację, prezentację multimedialną, plakat, ulotkę, wizytówkę, baner, billboard, reklamę prasową, książkę,

j. aspekty techniczne publikacji stosowanych w Internecie, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne i rozdzielczości,

k. różnice w rozdzielczości obrazów wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych,

l. aspekty techniczne publikacji w formie druku, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne, rozdzielczości, formaty papieru, spady, marginesy i uszlachetnienia,

m. zasady prawidłowej kompozycji projektów graficznych na przykładzie strony internetowej,

n. podstawowe techniki druku, w szczególności druk offsetowy, druk cyfrowy, sitodruk i termonadruk,

o. bieżące trendy i obowiązujące standardy tworzenia grafiki komputerowej oraz wskazanie źródła pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju grafiki komputerowej,

p. możliwości poszerzania umiejętności w zakresie projektowania graficznego.

2. Tworzenie projektu graficznego:

a. źródła darmowych i komercyjnych zasobów graficznych,

b. dostępne na rynku portale przeznaczone dla grafików, w tym witryny internetowe dysponujące fotografiami, fontami, ikonami lub piktogramami oraz tekstami próbnymi,

c. elementy i materiały graficzne niezbędne do wykonania projektu,

d. zasady dotyczące praw autorskich stosowane przy wykorzystywaniu elementów graficznych, zdjęć, tekstów i innych elementów projektu,

e. zasady ochrony i przenoszenia praw autorskich do utworów wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245), w szczególności przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, ochrony autorskich praw osobistych oraz prawa i zasady eksploatacji utworu,

f. pozyskiwanie treści od zleceniodawcy, weryfikacja ich parametrów technicznych pod względem zgodności z założeniami projektu i możliwościami ich wykorzystania,

g. możliwości poprawy jakości materiałów pozyskanych od zleceniodawcy.

3. Przygotowanie projektu graficznego:

a. parametry charakterystyczne dla rodzaju projektu w zależności od tego, czy projekt będzie publikowany elektronicznie, czy w formie druku, w tym przestrzeń kolorystyczna i rozdzielczość projektu,

b. layout projektu, w szczególności ustalanie formatu, wymiarów, orientacji, marginesów, spadów, przestrzeni kolorystycznej i obszarów roboczych,

c. elementy graficzne i tekstowe w projekcie,

d. kadrowanie i poprawianie jakości oraz retuszowanie elementów graficznych,

e. elementy graficzne wektorowe i rastrowe, w tym winiety lub topy strony, menu, stopki, ikony lub piktogramy i elementy ozdobne,

f. transformowanie i edytowanie, w tym stosując filtry i przekształcenia, elementy graficzne wektorowe i rastrowe,

g. operacje na warstwach,

h. format tekstu, w tym tekst ozdobny i akapitowy,

i. zapis pliku poglądowego z kompozycją projektu graficznego w formacie dostępnym dla zleceniodawcy.

3. Przygotowanie projektu do publikacji:

a. sprawdzenie projektu i korygowanie możliwych błędów,

b. weryfikowanie zgodności zawartości projektu z materiałami pozyskanymi od zleceniodawcy,

c. przygotowanie pliku zgodnie z wymaganiami publikacji,

d. zapis finalnej wersji projektu w formacie spełniającym wymagania publikacji oraz zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą,

e. wybór sposobu przekazania plików w zależności od ich rozmiaru i wymagań zleceniodawcy.

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 10 komputerów* (do każdego komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażonych w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami:
  – wszystkie aplikacje usługi Creative Suite (usługa w chmurze),
 • skonfigurowane środowiska pracy dla użytkowników na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • wsparcie telefoniczne.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres około 25 dni roboczych czyli 6h/dziennie (145h).

Nie ma możliwości skrócenia tego okresu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

*Ilość komputerów dla grupy 10 osobowej (jeden komputer dla każdego uczestnika).

Stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • sprzęt komputerowy umożliwiający działanie edytorów graficznych,
 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytory graficzne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • przeglądarkę stron internetowych.
 1. Posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. Posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania grafiki komputerowej;
 3. Stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. Stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
podręcznik

Projektowanie grafiki komputerowej

Autor: Sebastian Panas, Mariusz Migałka

Wydawca: Fundacja VCC

100 zł/brutto

 

150 stron

 

Podręcznik zawiera treści wspólne z efektami uczenia się określonymi dla kwalifikacji „Projektowanie grafiki komputerowej” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Kwalifikacja ta skierowana jest do osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje, specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych. Ponadto kwalifikacja adresowana jest do webdeweloperów, administratorów stron i serwisów WWW, fotografów, redaktorów, dziennikarzy, reporterów, grafików komputerowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o projektowanie grafiki komputerowej, osób z wykształceniem plastycznym i absolwentów studiów artystycznych, osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną oraz wszystkich zainteresowanych projektowaniem grafiki komputerowej.

Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów

Zobacz przykładowe strony

Wszystkie podręczniki

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

~ai-72296581-c250-4f1a-8546-7fcbb8379c52_

Certyfikat wydawany bezterminowo.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00