KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Prowadzenie negocjacji

negocjacje

Kod kwalifikacji w ZRK: 14071

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie negocjacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu prowadzenia negocjacji:

 • samodzielnie planuje, przeprowadza i ewaluuje negocjacje w organizacji;
 • posługuje się wiedzą na temat specyfiki procesu negocjacji;
 • identyfikuje i analizuje potrzeby klienta związane z negocjacjami oraz ustala cel organizacji w obszarze negocjacji;
 • opracowuje scenariusz negocjacji, formułuje szczegółowe cele i alternatywy, dobiera strategie oraz dostosowuje je do czynników około negocjacyjnych;
 • otwiera negocjacje oraz prowadzi negocjacje właściwe;
 • opracowuje dokumentację negocjacyjną oraz przygotowuje narzędzie ewaluacyjne do badania satysfakcji uczestników negocjacji i oceny przebiegu negocjacji.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • członków zespołów negocjacyjnych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiającą prowadzenie negocjacji wśród współpracowników;
 • osób odpowiedzialnych za koordynację pracy pracowników działów handlowych, zakupowych
  i sprzedażowych (kierowników i dyrektorów sprzedaży, działów handlowych);
 • prawników, adwokatów, pełnomocników odpowiedzialnych za prowadzenie procesów negocjacji w imieniu swoich klientów i zarządzających zespołami negocjatorów,
 • doradców odpowiedzialnych za wspieranie osób reprezentujących organy i organizacje w kontaktach dyplomatycznych;
 • liderów projektów, kierowników, menedżerów, kierujących zespołami odpowiedzialnymi za procesy negocjacyjne;
 • pracowników działów HR negocjujących porozumienia z pracownikami i kandydatami do pracy;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie profesjonalnego prowadzenia negocjacji na rzecz swoich klientów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • firmach, organizacjach i organach zatrudniających personel prowadzący systematycznie procesy negocjacyjne (negocjatorów, sprzedawców, pełnomocników), wymagający stałego dokształcania w zakresie kompetencji negocjacyjnych, w tym:
  - firmach produkcyjnych prowadzących regularne procesy sprzedażowe i zakupowe,
  - korporacjach i organizacjach, w których istotne znaczenie odgrywają negocjacje wewnątrz organizacji, negocjowanie i renegocjowanie umów z dostawcami, czy odbiorcami towarów i usług,
  - firmach handlowych posiadających działy handlowe,
  - organizacjach odpowiedzialnych za formalne prowadzenie procesów negocjacji i reprezentowanie w procesach negocjacyjnych klientów,
  - organach i organizacjach odpowiedzialnych za kontakty dyplomatyczne,
 • firmach i organizacjach prowadzących procesy wymagające od personelu stałego podnoszenia kompetencji w obszarze negocjacji w związku z realizowanymi zadaniami zawodowymi uwzględniającymi działania z obszaru negocjacji np.:
  - organizacjach powołujących liderów projektów, kierowników, menedżerów, kierujących zespołami odpowiedzialnymi za złożone procesy i projekty uwzględniające aspekty negocjacyjne;
  - organizacjach posiadających struktury HR, negocjujących porozumienia z pracownikami i kandydatami do pracy.
 • firmach i organizacjach prowadzących procesy w obszarze negocjacji w związku z realizowanymi zadaniami zawodowymi uwzględniającymi działania z obszaru negocjacji np.:
  - organizacjach zajmujących się profesjonalnym prowadzeniem negocjacji w imieniu klienta,
  - organizacjach posiadających status organizacji charytatywnych, religijnych, etc
130

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


Czas trwania egzaminu praktycznego (godz.)


2200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Instytucja Certyfikująca zapewnia:
– do przeprowadzenia części teoretycznej — pracownię wyposażoną w komputer lub tablet z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla każdego uczestnika),
– do przeprowadzenia części praktycznej — salę wyposażoną w krzesła i stoły oraz studium przypadku i scenariusz dla osób odgrywających role negocjacyjne przygotowane w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej.

Instytucja Certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, wyników walidacji, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja certyfikująca przedstawia uzasadnienie decyzji na wniosek osoby przystępującej do walidacji.

 1. Wykształcenie minimum średnie;

  Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;

  Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Jeden z członków komisji walidacyjnej posiada:
– kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
– udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, rozumiane jako uczestnictwo w prowadzeniu negocjacji z klientami w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub zadań wykonywanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Drugi z członków komisji walidacyjnej posiada:
– kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
– udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, obejmujące minimum 400 godzin szkoleniowych.

Walidacja dla kwalifikacji „Prowadzenie negocjacji” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

Metody stosowane w walidacji:

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa … minuty, obejmuje … pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: analiza dowodów i deklaracji, obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja, w tym case study, próbka pracy własnej), rozmowa z komisją walidacyjną.
  Rozmowa z komisją walidacyjną może być stosowana wyłącznie jako uzupełnienie obserwacji w warunkach symulowanych lub analizy dowodów i deklaracji. Walidacja może być w całości lub w części prowadzona zdalnie (on-line), pod warunkiem stosowania przez instytucję certyfikującą narzędzi i metod, które powinny w szczególności umożliwiać identyfikację osoby przystępującej do walidacji, samodzielną pracę tej osoby i zabezpieczenie przebiegu walidacji przed ingerencją osób trzecich.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 1 788,62 PLN

CENA BRUTTO: 2200,00 PLN

Informacje o szkoleniu


 1. Pojęcia związane z negocjacjami.
 2. Pojęcia związane z uczestnikami negocjacji.
 3. Czynniki zewnętrzne w procesie negocjacji.
 4. Specyfika procesu negocjacji.
 5. Etap nawiązywania kontaktu w procesie negocjacji.
 6. Etap przednegocjacyjny.
 7. Etap otwarcia negocjacji i prezentacji środowiska negocjacyjnego.
 8. Etap negocjacji właściwych.
 9. Etap zamknięcia negocjacji.
 10. Identyfikacja potrzeb i formułowanie celu negocjacyjnego uczestnika negocjacji.
 11. Identyfikacja potrzeb, motywacji i możliwości oponenta negocjacyjnego.
 12. Projektowanie procesu negocjacyjnego.
 13. Nawiązywanie kontaktu i zapraszanie do negocjacji.
 14. Otwarcie negocjacji i prezentacja środowiska negocjacyjnego.
 15. Przeprowadzanie negocjacji właściwych.
 16. Przeprowadzenia zamknięcia negocjacji.
 17. Opracowywanie protokołu negocjacyjnego potwierdzającego ustalenia końcowe.
 18. Ocena przebiegu negocjacji.

Do przeprowadzenia szkolenia z kwalifikacji „Prowadzenie negocjacji”  wymagana jest pracownia wyposażona w stoliki, krzesła, komputer lub tablet z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla każdego uczestnika).

Trener kwalifikacji „Prowadzenie negocjacji” posiada:

– kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
– udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, obejmujące minimum 400 godzin szkoleniowych.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Prowadzenie negocjacji​

Certyfikat ważny 5 lat. W celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 5 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia treningów negocjacji, przez co najmniej trzy lata od dnia wydania certyfikatu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku niespełnienia tego warunku konieczne jest ponowne przystąpienie do walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00