KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)

Projekt bez tytułu (21)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13945

Podstawa prawna: na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28.06.2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 2022-07-25 r., poz. 709).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z z zakresu budowania wizerunku pracodawcy (employer branding): 

 • jest przygotowany do kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku organizacji jako pracodawcy;
 • komunikuje się z użyciem pojęć dotyczących employer brandingu i opisuje proces budowy wizerunku organizacji jako pracodawcy;
 • posługując się wiedzą z zakresu employer brandingu przeprowadza analizę odbioru wizerunku pracodawcy w otoczeniu zewnętrznym i w jej środowisku wewnętrznym;
 • przygotowuje strategię budowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy;
 • na potrzeby wdrożenia strategii dobiera działania wspierające budowę wizerunku organizacji jako pracodawcy w środowisku zewnętrznym i w jej środowisku wewnętrznym oraz planuje sposób monitorowania skuteczności tych działań.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • specjalistów i menedżerów EB;
 • specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz innych osób reprezentujących organizację w kontaktach wewnętrznych z pracownikami i kandydatami do pracy;
 • osób uczestniczących w przygotowaniu kampanii wizerunkowych pracodawcy;
 • specjalistów ds. komunikacji, ds. PR;
 • specjalistów i menedżerów HR;
 • menedżerów i liderów zespołów;
 • urzędników, przedstawicieli partii politycznych, których praca wiąże się z budową wizerunku organizacji.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych na stanowisku specjalisty lub menedżera HR, specjalisty lub menedżera EB, specjalisty ds. komunikacji, specjalisty ds. PR;
 • przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych jako osoba odpowiedzialna za budowanie wizerunku pracodawcy;
 • agencjach reklamowych, PR, marketingowych jako osoba wspierająca kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, przygotowująca kampanie wizerunkowe, dokonująca oceny wizerunku pracodawcy;
 • organizacjach zrzeszających pracodawców jako osoba wspierająca kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy.
82

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


22

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


70

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2460

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna na poziomie 4 PRK lub wyższym.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:
  – stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu);
 • w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest poza systemem elektronicznym:
  – arkusz papierowy testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Do realizacji części praktycznej egzaminu: 

 • kamerę i komputer do odtworzenia materiału nagranego z wywiadu;
 • pomoce merytoryczne do części praktycznej egzaminu: case study opisujące np. założenia dotyczące planów rozwojowych, oczekiwań kadrowych i kultury organizacyjnej, przykładowe strony www i profile społecznościowe organizacji, przykłady nagranego wywiadu FGI (Focus Group Interview), kwestionariusz oceny wywiadu, zestawy rodzajów pytań kwestionariusza ankiety i wywiadu
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Kwalifikacja pełna z poziomem co najmniej 6 PRK;
 2. Staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z budowaniem wizerunku organizacji jako pracodawcy.

Walidacja dla kwalifikacji „Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 22 minut, obejmuje 22 pytania testowe jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja) z uwzględnieniem case study, a także rozmowa z komisją

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2000,00 PLN

CENA BRUTTO: 2460,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu).
 • kamerę i komputer do odtworzenia materiału nagranego z wywiadu;
 • pomoce merytoryczne: case study opisujące np. założenia dotyczące planów rozwojowych, oczekiwań kadrowych i kultury organizacyjnej, przykładowe strony www i profile społecznościowe organizacji, przykłady nagranego wywiadu FGI (Focus Group Interview), kwestionariusz oceny wywiadu, zestawy rodzajów pytań kwestionariusza ankiety i wywiadu.
 1. Kwalifikacja pełna z poziomem co najmniej 6 PRK;
 2. Staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z budowaniem wizerunku organizacji jako pracodawcy.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding)

Certyfikat ważny bezterminowo.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00