KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu

kwalifikacje procedowane – Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształceniu:

 • jest przygotowany do samodzielnego planowania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach edukacyjnych i usługach rozwojowych w realizowanych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • nauczycieli różnych poziomów nauczania,
 • wykładowców szkół wyższych,
 • trenerów, coachów, mentorów, instruktorów

posługujących się narzędziami TIK w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym i/lub hybrydowym.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Kwalifikacja może być wykorzystywana przez nauczycieli w przedszkolach, szkołach na różnych poziomach kształcenia, szkołach wyższych, a także przez trenerów, coachów, mentorów, tutorów i
instruktorów w firmach szkoleniowych, wszelkiego rodzaju firmach czy instytucjach
prowadzących zajęcia rozwijające dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. domy kultury, biblioteki,
kółka zainteresowań).

60

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


2460

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:
  – stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o uzyskanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu;
  – stolik i krzesła;
 • w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:
  – arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Do przeprowadzania praktycznej części walidacji należy zapewnić:

 • oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika wyposażone w co najmniej w komputer z dostępem do internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon, wspierany system operacyjny, pakietem programów biurowych;
 • rzutnik, tablicę interaktywną lub urządzenie alternatywne wraz z oprogramowaniem, drukarkę 3D, gogle VR, skaner 3D, głośniki.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać staż pracy minimum 3
  lata w pracy dydaktycznej z wykorzystaniem TiK lub przeprowadził minimum 300 godzin szkoleń z wykorzystania TiK w edukacji w ostatnich 5 latach; 
 • jest współautorem/autorem minimum 2
  programów edukacyjnych (w tym programów nauczania) lub materiałów edukacyjnych
  dotyczących Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Walidacja dla kwalifikacji „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 48 minuty, obejmuje 48 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie wyłącznie następujących metod walidacji: obserwację w warunkach symulowanych, wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowa z komisją) lub analiza dowodów i deklaracji. Metody wywiadu swobodnego lub ustrukturyzowanego mogą być stosowane wyłącznie jako uzupełnienie obserwacji w warunkach symulowanych lub analizy dowodów i deklaracji.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2000 PLN

CENA BRUTTO: 2460 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 •  stanowiska komputerowe dla każdego uczestnika wyposażone w co najmniej w komputer z dostępem do internetu, wyposażony w kamerę i mikrofon, wspierany
  system operacyjny, pakietem programów biurowych;
 • rzutnik, tablicę interaktywną lub urządzenie alternatywne wraz z oprogramowaniem, drukarkę 3D, gogle VR, skaner 3D, głośniki.
 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać staż pracy minimum 3
  lata w pracy dydaktycznej z wykorzystaniem TiK lub przeprowadził minimum 300 godzin szkoleń z wykorzystania TiK w edukacji w ostatnich 5 latach; 
 • jest współautorem/autorem minimum 2
  programów edukacyjnych (w tym programów nauczania) lub materiałów edukacyjnych
  dotyczących Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00