KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Wspieranie zdolnych i uzdolnionych dzieci oraz młodzieży

kwalifikacje procedowane – Wspieranie zdolnych i uzdolnionych dzieci oraz młodzieży

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu wspierania zdolnych i uzdolnionych dzieci oraz młodzieży:

 • jest przygotowany do podjęcia wsparcia zdolnych i uzdolnionych dzieci oraz młodzieży, wymagających od nauczyciela/instruktora/edukatora, opiekuna, pedagoga lub psychologa
  szczególnych kompetencji edukacyjno-wychowawczych;
 • posługuje się wiedzą dotyczącą planowania pracy edukacyjno-wychowawczej ze zdolnymi i uzdolnionymi dziećmi oraz młodzieżą oraz planuje jej ewaluację;
 • w pracy ze zdolnymi i uzdolnionymi dziećmi oraz młodzieżą wykorzystuje programy, metody i narzędzia dydaktyczne o różnym poziomie złożoności, elastycznie dostosowując do ich indywidualnych potrzeb i rozwijające zdolności twórcze;
 • przygotowuje rekomendację zarówno w zakresie automatyzacji procesów biznesowych, jak i samych narzędzi do wdrożenia.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • nauczycieli (w tym przyszłych) wszystkich poziomów nauczania (od przedszkola do studiów wyższych);
 • wychowawców, dyrektorów szkół i kierowników jednostek odpowiedzialnych za kształcenie w zakresie organizacji nauki dla uczniów zdolnych i uzdolnionych;
 • pedagogów prowadzący edukację pozaformalną w klubach osiedlowych, instytucjach edukacji pozaformalnej, uniwersytetach dziecięcych lub organizacjach non profit itp.;
 • psychologów, coachów, tutorów, a także studentów, którzy planują podjęcie pracy dydaktycznej.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Kwalifikacja może być wykorzystywana przez nauczycieli np. w indywidualnym programie czy toku nauczania, nauczycieli uczących na różnych etapach edukacji (od edukacji przedszkolnej aż do edukacji ponadpodstawowej), studentów którzy planują podjęcie pracy dydaktycznej, wychowawców, dyrektorów szkół i kierowników jednostek odpowiedzialnych za kształcenie w zakresie organizacji nauki dla uczniów zdolnych, instruktorów, pedagogów prowadzących edukację nieformalną w klubach osiedlowych, instytucjach edukacji nieformalnej, uniwersytetach dziecięcych, organizacjach non profit itp. Ponadto kwalifikację mogą wykorzystać także psychologowie, coachowie, tutorzy pracujący ze zdolnymi i uzdolnionymi dziećmi oraz młodzieżą.

120

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


3444

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Świadectwo dojrzałości.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:
  – stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o uzyskanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu;
  – stolik i krzesła;
 • w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:
  – arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Do przeprowadzania praktycznej części walidacji należy zapewnić:

 • salę wyposażoną w stolik i krzesła;
 • przykłady diagnoz psychologiczno-pedagogicznych dla różnych grup wiekowych.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne lub pedagogiczne lub kognitywistyczne;

  lub
 • posiada wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.;
 • posiada udokumentowane doświadczenie:

  – co najmniej 120 godzin prowadzenia zajęć w zakresie: uczenia się lub szybkiego zapamiętywania lub
  szybkiego czytania lub neurodydaktyki lub kognitywistyki lub tutoringu lub kreatywnego
  myślenia lub stosowania narzędzi i metod edukacyjno-wychowawczych w procesie kształcenia
  lub kształcenia zdolności poznawczych lub twórczych lub w obszarze psychologii twórczości lub
  psychologii poznawczej w okresie ostatnich 5 lat;

  lub


  – doświadczenie w pracy ze zdolną lub uzdolnioną dziećmi lub młodzieżą w okresie ostatnich 5 lat.

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stanowisko komputerowe wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu;
 • stolik i krzesła;

 • przykłady diagnoz psychologiczno-pedagogicznych dla różnych grup wiekowych.
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne lub pedagogiczne lub kognitywistyczne;

  lub
 • posiada wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne;
 • posiada udokumentowane doświadczenie:

  – co najmniej 120 godzin prowadzenia zajęć w zakresie: uczenia się lub szybkiego zapamiętywania lub
  szybkiego czytania lub neurodydaktyki lub kognitywistyki lub tutoringu lub kreatywnego
  myślenia lub stosowania narzędzi i metod edukacyjno-wychowawczych w procesie kształcenia
  lub kształcenia zdolności poznawczych lub twórczych lub w obszarze psychologii twórczości lub
  psychologii poznawczej w okresie ostatnich 5 lat;

  lub

  – doświadczenie w pracy ze zdolną lub uzdolnioną dziećmi lub młodzieżą w okresie ostatnich 5 lat.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny bezterminowo.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00