KWALIFIKACJE RYNKOWE

PROCEDOWANE

Prowadzenie treningu negocjacji

negocjacje

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu prowadzenia treningu negocjacji:

 • samodzielnie planuje, przeprowadza i ewaluuje treningi negocjacji; 
 • identyfikuje i analizuje potrzeby klienta związane z treningiem negocjacji oraz analizuje potrzeby uczestników w zakresie ich przygotowania do procesów negocjacyjnych;
 • na podstawie analizy potrzeb, projektuje rozwój kompetencji negocjacyjnych uczestników treningu;
 • przeprowadza treningi oraz symulacje negocjacji w oparciu o metody uczenia poprzez działanie.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • osób pełniących rolę trenerów wewnętrznych, szkoleniowców, coachów, mentorów, doradców wewnętrznych i zewnętrznych w organizacjach prowadzących procesy negocjacyjne oraz pracujących w instytucjach szkoleniowych;
 • osób nadzorujących pracę negocjatorów, odpowiedzialnych za prowadzenie procesów negocjacyjnych;
 • członków zespołów negocjacyjnych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiającą prowadzenie treningu negocjacji wśród współpracowników;
 • pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy pracowników działów handlowych,
  zakupowych i sprzedażowych;
 • prawników, adwokatów, pełnomocników odpowiedzialnych za prowadzenie procesów negocjacji w imieniu swoich klientów i zarządzających zespołami negocjatorów,
 • doradców odpowiedzialnych za wspieranie osób reprezentujących organy i organizacje w kontaktach dyplomatycznych;
 • liderów projektów, kierowników, menedżerów, kierujących zespołami odpowiedzialnymi za procesy negocjacyjne;
 • pracowników działów HR negocjujących porozumienia z pracownikami i kandydatami do pracy.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach prowadzących regularne procesy sprzedażowe i zakupowe;
 • korporacjach i organizacjach, w których istotne znaczenie odgrywają negocjacje wewnątrz organizacji, negocjowanie i renegocjowanie umów z dostawcami, czy odbiorcami towarów i usług.
90

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


3000

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 6 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu:

 • pracownia wyposażona w stanowiska biurowe (1 stanowisko dla 1 kandydata) oraz w przypadku gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w wersji elektronicznej wyposażona w komputer z dostępem do internetu oraz pakietem biurowym;

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • sala szkoleniowa wyposażona w:
  – krzesła,
  – stoły,
  – flipchart,
  – rzutnik.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Przewodniczący komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać kwalifikację pełną co najmniej z poziomem 7 PRK;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 800 godzin doświadczenia trenerskiego w ciągu 5 lat, w tym co najmniej 480 godzin doświadczenia w prowadzeniu treningów negocjacji w ciągu 3 lat;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu negocjacji, rozumianego jako uczestnictwo w prowadzeniu negocjacji z klientami, przy czym obowiązki te wpisane są do zakresu obowiązków na stanowisku pracy i/lub wynikają z zakresu zadań wykonywanych w ramach umowy i/lub referencji i oświadczeń pracodawców, zwierzchników, klientów.

Drugi członek komisji walidacyjnej musi:

 • posiadać kwalifikację pełną co najmniej z poziomem 7 PRK;
 • posiadać udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, rozumiane jako uczestnictwo w prowadzeniu negocjacji z klientami, przy czym obowiązki te wpisane są do zakresu obowiązków na stanowisku pracy i/lub wynikają z zakresu zadań wykonywanych w ramach umowy i/lub referencji, oświadczeń pracodawców, zwierzchników, klientów;
 • posiadać udokumentowane co najmniej 300 godzin doświadczenia w prowadzeniu treningów negocjacji w ciągu 3 lat;

lub

 • posiadać udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie w ocenianiu innych w procesie negocjacji, rozumiane jako sprawowanie nadzoru nad zespołami negocjatorów i sprzedawców oraz ocenianie ich umiejętności negocjacyjnych w sytuacji kontaktu z klientem, przy czym obowiązki te wpisane są do zakresu obowiązków na stanowisku pracy i/lub wynikają z zakresu zadań wykonywanych w ramach umowy i/lub referencji, oświadczeń pracodawców, zwierzchników, klientów.

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • krzesła,
 • stoły,
 • flipchart,
 • rzutnik.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

VCC-FUNDACJA_certyfikat_content-marketing

Certyfikat ważny 5 lat. W celu przedłużenia okresu jego ważności o kolejne 5 lat, wymagane jest udokumentowane potwierdzenie prowadzenia treningów negocjacji, przez co najmniej trzy lata od dnia wydania certyfikatu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku niespełnienia tego warunku konieczne jest ponowne przystąpienie do walidacji.

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00