KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych

GIS

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Osoba posiadająca kwalifikację "Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych"

 • samodzielnie pozyskuje i przetwarza już istniejące dane przestrzenne, wykorzystując oprogramowanie systemów informacji geograficznej, z uwzględnieniem potrzeb/wytycznych pracodawcy/zleceniodawcy
 • jest przygotowana do świadczenia usług w ramach: a) własnej działalności gospodarczej, b) w firmach zajmujących się wdrażaniem systemów informacji geograficznej, c) w firmach i instytucjach powszechnie wykorzystujących systemy informacji geograficznej w swojej działalności statutowej

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacją „Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych” może być zainteresowane szerokie grono osób zatrudnionych lub poszukujących pracy w różnych obszarach administracji, gospodarki czy nauki, takich jak m.in.:

 • bankowość
 • gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
 • gospodarka wodna i ochrona środowiska
 • ochrona zabytków
 • budownictwo i infrastruktura
 • logistyka, rolnictwo i leśnictwo
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
 • edukacja

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Kwalifikacja "Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych" umożliwia pracę na stanowiskach:

 • Specjalista ds. GIS
 • Operator danych przestrzennych
 • Specjalista ds. pozyskiwania danych przestrzennych
 • Specjalista ds. przetwarzania danych przestrzennych

Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do świadczenia usług w ramach:

 • własnej działalności gospodarczej
 • w firmach zajmujących się wdrażaniem systemów informacji geograficznej, c) w firmach i instytucjach powszechnie wykorzystujących systemy informacji geograficznej w swojej działalności statutowej
120

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Do części teoretycznej walidacji wymagane jest stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu).

Do części praktycznej walidacji wymagane jest stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • sprzęt komputerowy umożliwiający działanie oprogramowania do tworzenia i edycji danych przestrzennych;
 • system operacyjny z interfejsem graficznym;
 • połączenie z Internetem;
 • oprogramowanie do tworzenia i edycji danych przestrzennych umożliwiające weryfikację wszystkich efektów uczenia się;
 • dane przestrzenne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji;
 • arkusz kalkulacyjny;
 • edytor tekstu;
 • przeglądarkę stron internetowych.
 1. Operator Systemu Egzaminacyjnego bierze udział w przeprowadzeniu części teoretycznej egzaminu. Uprawnienia Operatora Systemu Egzaminacyjnego może posiadać asesor biorący udział w walidacji.

  Wymagania dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego:

  1. Wykształcenie minimum średnie;
  2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
  3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
  1. Wykształcenie minimum średnie;
  2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
  3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 1. Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja weryfikacyjna, składająca się z min. 2 osób. Każdy członek komisji weryfikacyjnej musi posiadać wykształcenie wyższe; oraz spełniać co najmniej 2 warunki z poniższych:

  • posiada udokumentowany udział w minimum 3 projektach, w których jednym z zadań było wytworzenie i edycja danych przestrzennych;
  • posiada minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń, warsztatów z zakresu tworzenia, edycji i analizy danych przestrzennych;
  • posiada udokumentowaną znajomość oprogramowania do tworzenia i edycji danych przestrzennych (certyfikaty, ukończone szkolenia, projekty);

  a także stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji; – stosować zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Walidacja dla kwalifikacji „Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

Egzamin składa się z dwóch etapów:

Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa — minuty, obejmuje — pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.

Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej stosuje się wyłącznie następujące metody weryfikacji: obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja) oraz rozmowa z komisją. Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Cena brutto: 2200 PLN

Cena netto: 1 788,62 PLN

Informacje o szkoleniu


 1. Edytowanie danych przestrzennych.
 2. Tworzenie danych przestrzennych.
 3. Zarządzanie danymi przestrzennymi.
 4. Projektowanie i tworzenie struktury przechowywania danych przestrzennych.
 5. Przetwarzanie danych przestrzennych.
 6. Zastosowanie w projekcie procedur pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych.
 7. Analizowanie wymagań dotyczących sposobu pozyskania danych oraz sugerowanie rozwiązań.
 8. Pozyskiwanie danych przestrzennych.
 9. Przekazywanie danych przestrzennych.
 10. Przygotowywanie kompozycji kartograficznych danych przestrzennych.

Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w stanowiska komputerowe odpowiadające liczbie uczestników. Stawiska komputerowe muszą być wyposażone w:

 • sprzęt komputerowy umożliwiający działanie oprogramowania do tworzenia i edycji danych przestrzennych;
 • system operacyjny z interfejsem graficznym;
 • połączenie z Internetem;
 • oprogramowanie do tworzenia i edycji danych przestrzennych umożliwiające weryfikację wszystkich efektów uczenia się;
 • dane przestrzenne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji;
 • arkusz kalkulacyjny;
 • edytor tekstu;
 • przeglądarkę stron internetowych.
 1. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w stanowiska komputerowe odpowiadające liczbie uczestników. Stawiska komputerowe muszą być wyposażone w:

  • sprzęt komputerowy umożliwiający działanie oprogramowania do tworzenia i edycji danych przestrzennych;
  • system operacyjny z interfejsem graficznym;
  • połączenie z Internetem;
  • oprogramowanie do tworzenia i edycji danych przestrzennych umożliwiające weryfikację wszystkich efektów uczenia się;
  • dane przestrzenne umożliwiające wykonanie działań wskazanych w kryteriach weryfikacji;
  • arkusz kalkulacyjny;
  • edytor tekstu;
  • przeglądarkę stron internetowych.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

Certyfikat ważny bezterminowo.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00