KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Modelowanie i skanowanie 3D

IMG_9243

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Osoba posiadająca kwalifikację “Modelowanie i skanowanie 3D”:

 • jest przygotowana do samodzielnego zaplanowania i wykonania modelu 3D na podstawie dokumentacji technicznej/wytycznych otrzymanych od klienta
 • sprawdza poprawność wykonania modelu w stosunku do otrzymanych wytycznych i przygotowuje dokumentację niezbędną do przekazania klientowi
 • realizuje proces skanowania 3D oraz przygotowuje zeskanowane obiekty do dalszej obróbki.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Uzyskaniem kwalifikacji mogą być szczególnie zainteresowane:

 • osoby pracujące w biurach projektowych i konstrukcyjnych;
 • osoby zajmujące się wzornictwem przemysłowym (design);
 • osoby projektujące grafiki do gier oraz wirtualnej rzeczywistości;
 • osoby pracujące w branży filmowej, edukacyjnej w obszarach, w których niezbędna jest umiejętność modelowania 3D;
 • osoby pracujące w zakładach produkcyjnych, w których wykorzystuje się technologię druku 3D i technologie obróbki skrawaniem (np. CNC).

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Osoba posiadająca kwalifikację "Modelowanie i skanowanie 3D” może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach lub biurach konstrukcyjnych i projektowych, które zajmują się opracowywaniem projektów trójwymiarowych,
 • firmach zajmujących się wzornictwem przemysłowym (design),
 • studiach filmowych
 • firmach projektujących grafiki do gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości,
 • zakładach produkcyjnych, w których wykorzystujących się technologią druku 3D i technologie obróbki skrawaniem (np. CNC)
 • przemyśle medycznym, motoryzacyjnym, lotniczym.
120

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2200

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 2 PRK (ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa lub gimnazjum). Weryfikacja następuję po dostarczeniu przez kandydata kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły.

Do części teoretycznej walidacji wymagane jest stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu).

Do przeprowadzania praktycznej części walidacji należy zapewnić pracownię wyposażoną w:

 • dostęp do komputera dla każdego uczestnika z oprogramowaniem do projektowania parametrycznego 3D i tworzenia dokumentacji technicznej umożliwiającego weryfikację wszystkich efektów oraz kryteriów weryfikacji;
 • projekt wraz z dokumentacją techniczną (w postaci wydruku na arkuszu papieru lub w wersji elektronicznej) wraz z wytycznymi do wykonania modelu 3D;
 • skaner 3D umożliwiający pracę w trybie automatycznym ze stolikiem obrotowym oraz trybie manualnym z wykorzystaniem markerów jako punktów referencyjnych podczas skanowania dużych obiektów, pozwalający na weryfikację wszystkich efektów oraz kryteriów weryfikacji.
 1. Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja walidacyjna, składająca się minimum z 2 osób. Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w modelowaniu 3D lub co najmniej 400 godzin udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obsługi oprogramowania do modelowania 3D (zdobytego w ciągu ostatnich pięciu lat).

Walidacja dla kwalifikacji „Modelowanie i skanowanie 3D” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

Egzamin składa się z dwóch etapów:

Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa — minuty, obejmuje — pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.

Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. części praktycznej wykorzystuje się metody obserwacji w warunkach symulowanych, wywiadu swobodnego lub ustrukturyzowanego (rozmowa z komisją). Metody wywiadu swobodnego lub ustrukturyzowanego mogą być stosowane wyłącznie jako uzupełnienie obserwacji w warunkach symulowanych. Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Cena brutto: 3075 PLN

Cena netto: 2500 PLN

Informacje o szkoleniu


 1. Podstawy teoretyczne modelowania 3D.
 2. Analiza wymagań klienta.
 3. Planowanie procesu wykonania modelu 3D.
 4. Modelowanie i składanie obiektów 3D.
 5. Weryfikacja poprawności przygotowania modelu 3D.
 6. Zapisywanie i eksportowanie modelu 3D.
 7. Charakteryzowanie procesu skanowania 3D.
 8. Realizacja procesu skanowania 3D.
 9. Przygotowanie i eksportowanie plików do dalszej obróbki.
 10. Konwertowanie siatki wielokątów na model bryłowy.

Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w stanowiska komputerowe odpowiadające liczbie uczestników. Stawiska komputerowe muszą być wyposażone w:

 • sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika z oprogramowaniem do projektowania parametrycznego 3D i tworzenia dokumentacji technicznej umożliwiającego weryfikację wszystkich efektów oraz kryteriów weryfikacji;
 • projekt wraz z dokumentacją techniczną (w postaci wydruku na arkuszu papieru lub w wersji elektronicznej) wraz z wytycznymi do wykonania modelu 3D;
 • skaner 3D umożliwiający pracę w trybie automatycznym ze stolikiem obrotowym oraz trybie manualnym z wykorzystaniem markerów jako punktów referencyjnych podczas skanowania dużych obiektów, pozwalający na weryfikację wszystkich efektów oraz kryteriów weryfikacji.
 1. Trener musi posiadać:

  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w modelowaniu 3D lub co najmniej 400 godzin udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z obsługi oprogramowania do modelowania 3D (zdobytego w ciągu ostatnich pięciu lat).

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

Certyfikat ważny bezterminowo.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00