KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt bez tytułu (17)

Kod kwalifikacji w ZRK: 13880

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski 2021 r. poz. 384).

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu doradzania w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej będzie przygotowany do samodzielnego wspierania przyszłych oraz funkcjonujących na rynku przedsiębiorców w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu różnych form działalności gospodarczej.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

 • pracowników inkubatorów przedsiębiorczości;
 • pracowników parków naukowo-technologicznych;
 • pracowników gminnych centrów obsługi inwestora i eksportera;
 • doradców zawodowych lub pracowników instytucji rynku pracy zajmujący się doradztwem zawodowym;
 • pośredników pracy, pracowników centrów obsługi przedsiębiorców/ mieszkańców, pracowników instytucji wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, pracowników MOPS-ów;
 • nauczycieli przedsiębiorczości;
 • pracowników biur rachunkowo-księgowych oraz podatkowych;
 • pracowników firm konsultingowych realizujących programy dotacyjne lub świadczących usługi doradztwa biznesowego;
 • pracowników biur karier funkcjonujących przy uczelniach;
 • pracowników organizacji, którzy operują pożyczkami na rozwój przedsiębiorczości;
 • inwestorów prywatnych wspierający przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju - aniołowie biznesu; 
 • osób, które chcą zostać mentorem biznesowym;
 • coachów;
 • mentorów.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych ze świadczeniem wsparcia i usług doradczych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach takich jak:

 • inkubatory przedsiębiorczości;
 • parki naukowo-technologiczne;
 • gminne centra obsługi inwestora i eksportera;
 • instytucje rynku pracy;
 • szkoły na różnych poziomach edukacji (jako nauczyciel przedsiębiorczości);
 • biura rachunkowo-księgowe oraz podatkowe;
 • firmy konsultingowe oferujące usługi w obszarze kwalifikacji;
 • biura karier funkcjonujące przy uczelniach;
 • organizacje, które operują pożyczkami na rozwój przedsiębiorczości.
Ze względu na ograniczenia techniczne oraz kadrowe, zgłoszenia realizacji walidacji przyjmowane są wyłącznie od instytucji posiadających aktualną umowę Akademii Edukacyjnej & Partnera Egzaminacyjnego.
250

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


50

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


160

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


2500

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Kwalifikacja pełna z poziomem 4 PRK.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny przeprowadzany jest w elektronicznym systemie:

 • stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata), wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.

Do realizacji części teoretycznej egzaminu, w przypadku, gdy test teoretyczny jest przeprowadzany poza systemem elektronicznym:

 • arkusz testu oraz miejsce pozwalające na jego samodzielne wypełnienie.

Narzędzia i sprzęt do realizacji części praktycznej egzaminu:

 • stolik, krzesła;
 • czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne;
 • kalkulator;
 • Kodeks pracy z komentarzem, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny.
 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej
   obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
 • Kwalifikacja pełna z poziomem co najmniej 7 PRK.
 • Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 500 godzin doradczych w ciągu ostatnich 10 lat dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy także doradztwa specjalistycznego innego, tj. podatkowego, prawnego, gospodarczego).
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowaniu minimum 15 strategii podmiotów gospodarczych, wniosków inwestycyjnych, wniosków kredytowych dotyczących rozwoju biznesu lub biznesplanów lub udokumentowane doświadczenie w zakresie oceny minimum 30 wniosków (biznesplanów) w projektach unijnych o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Walidacja dla kwalifikacji „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” przeprowadzana jest przez Fundację VCC. Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 50 minuty, obejmuje 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się wyłącznie następujące metody: – obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja), – wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowa z komisją), – analiza dowodów i deklaracji (próbka pracy).

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach. Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

CENA NETTO: 2032,52 PLN

CENA BRUTTO: 2500,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 • stolik, krzesła;
 • czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne;
 • kalkulator;
 • Kodeks pracy z komentarzem, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny.
 • Kwalifikacja pełna z poziomem co najmniej 7 PRK w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, bankowości, stosunków międzynarodowych lub zarządzania i marketingu;
 • Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 500 godzin doradczych w ciągu 10 lat dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą;
 • Udokumentowane doświadczenie w opracowaniu minimum 15 strategii podmiotów, wniosków inwestycyjnych, wniosków kredytowych dotyczących rozwoju biznesu lub biznesplanów.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie certyfikatu

kwalifikacje włączone – Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Certyfikat jest ważny 5 lat od daty wydania. W celu przedłużenia ważności certyfikatu kandydat musi udokumentować minimum 500 godzin doradczych w okresie 5 ostatnich lat w obszarze zbieżnym z efektami uczenia się określonymi dla kwalifikacji „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”. W przypadku chęci odnowienia certyfikatu, po utracie ważności certyfikatu powyżej 1 roku, kandydat musi udokumentować minimum 500 godzin doradczych w okresie ostatnich 5 lat w obszarze zbieżnym z efektami uczenia się określonymi dla kwalifikacji „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” oraz poddać się walidacji metodą testu teoretycznego obejmującego efekty uczenia się związane z bieżącymi przepisami prawnymi będącymi w zakresie kwalifikacji (zestaw 1). Utrata ważności certyfikatu powyżej 2 lat wymaga ponownego przystąpienia do całości walidacji.

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00