KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Projekt bez tytułu (16)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12622

C481800013Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – M.P. z dnia 28 sierpnia 2018 r. poz. 837.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu podstawowych umiejętności komputerowych:

  • posiada podstawowe umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci;
  • posiada umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer;
  • potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

  • osób dorosłych i uczniów, posiadających umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem;
  • młodzieży uczącej się (do wykorzystania w procesie uczenia się i w czasie wolnym), pracowników i potencjalnych pracowników (do wykorzystania na stanowisku pracy i w czasie wolnym), a także emerytów i rencistów (do wykorzystania w czasie wolnym).

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

  • na wszystkich stanowiskach pracy wyposażonych w komputer.
100

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


40

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


105

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


700

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Walidacja dla kwalifikacji „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

  • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 60 minut, obejmuje 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
  • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. W części praktycznej egzaminu jeden Egzaminator VCC ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. 

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

Posiada certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy, lub jego wcześniejszy równoważnik.

CENA NETTO: 569,11 PLN

CENA BRUTTO: 700,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Stanowisko komputerowe dla kandydata wyposażone w pakiet programów biurowych (w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program pocztowy, przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu);

Posiada certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy, lub jego wcześniejszy równoważnik.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Certyfikat jest ważny bezterminowo

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00