KWALIFIKACJE RYNKOWE

WŁĄCZONE DO ZSK

Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Projekt bez tytułu (16)

Kod kwalifikacji w ZRK: 12622

C481800013 Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – M.P. z dnia 28 sierpnia 2018 r. poz. 837.

Co potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację?


Posiadacz certyfikatu z zakresu podstawowych umiejętności komputerowych:

  • posiada podstawowe umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci;
  • posiada umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer;
  • potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym.

Do kogo adresowana jest kwalifikacja?


Kwalifikacja adresowana jest przede wszystkim do:

  • osób dorosłych i uczniów, posiadających umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem oraz posługiwania się komputerem;
  • młodzieży uczącej się (do wykorzystania w procesie uczenia się i w czasie wolnym), pracowników i potencjalnych pracowników (do wykorzystania na stanowisku pracy i w czasie wolnym), a także emerytów i rencistów (do wykorzystania w czasie wolnym).

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Posiadacz kwalifikacji może znaleźć zatrudnienie:

  • na wszystkich stanowiskach pracy wyposażonych w komputer.
100

Zalecana liczba godzin szkoleniowych


40

Czas trwania egzaminu teoretycznego (min.)


105

Czas trwania egzaminu praktycznego (min.)


700

Koszt brutto (PLN)


Zainteresowany? Zadzwoń!

Informacje o egzaminie


Stanowisko komputerowe dla kandydata wyposażone w pakiet programów biurowych (w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program pocztowy, przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu);

  1. Wykształcenie minimum średnie;
  2. Znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
  3. Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

Walidacja dla kwalifikacji „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Metoda weryfikacji: egzamin testowy, realizowany na komputerze, odrębny dla każdego z 4 zestawów, składający się z zadań (poleceń) praktycznych oraz z pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią; łącznie co najmniej 32 pytania i zadania dla każdego zestawu, przy czym dla pierwszych dwóch zestawów liczba zadań (poleceń) nie powinna być mniejsza od 16, zaś dla trzeciego i czwartego zestawu powinny to być tylko i wyłącznie zadania (polecenia) realizowane na komputerze. Dla każdego zestawu istnieje co najmniej 8 różnych zbiorów pytań i zadań egzaminacyjnych dla każdej z obsługiwanych

w ramach walidacji wersji systemu operacyjnego (dla 2 pierwszych zestawów) i wersji pakietu biurowego (dla 2 ostatnich zestawów), przy czym liczba obsługiwanych wersji pakietu biurowego powinna wynosić co najmniej 3, w tym Open Office i dwie wersje pakietu Microsoft Office.

Norma zaliczenia dla każdego zestawu: 75% możliwych do uzyskania punktów. Nie wszystkie kryteria weryfikacji są sprawdzane na każdym egzaminie testowym. Pytania i zadania dobrane są w taki sposób, by rozkład pytań i zadań testowych był równomierny (proporcjonalny) w stosunku do poszczególnych umiejętności każdego z zestawów efektów uczenia się. Egzamin testowy jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający zaliczenie egzaminu w przypadku, gdy jedna z umiejętności z zestawu efektów uczenia się nie została opanowana/zweryfikowana pozytywnie. Instytucja certyfikująca zapewnia zbiory pytań i zadań testowych dostosowane do różnych wersji oprogramowania, zarówno komercyjnego, jak i darmowego. Egzamin prowadzony jest zgodnie z procedurami instytucji certyfikującej jedynie w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów. Instytucja certyfikująca może przeprowadzać walidacje we własnym zakresie.

Przewidziano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i w specjalnych tyflolaboratoriach przystosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Posiada certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy, lub jego wcześniejszy równoważnik.

CENA NETTO: 569,11 PLN

CENA BRUTTO: 700,00 PLN

Informacje o szkoleniu


Stanowisko komputerowe dla kandydata wyposażone w pakiet programów biurowych (w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program pocztowy, przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu);

Posiada certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy, lub jego wcześniejszy równoważnik.

Wzór certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji

kwalifikacje włączone – Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy

Certyfikat jest ważny bezterminowo

Zobacz kwalifikację w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Jesteś zainteresowany zdobyciem tej kwalifikacji?


Zadzwoń lub napisz do nas! 
info@vccsystem.eu
+48 81 527 01 00